EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Už sme zvyknutí, že nový rok so sebou prináša veľa noviniek v právnej úprave a ani tento rok nie je výnimkou.
Od 1. januára 2016 sa mení spôsob vykonávania zrážok zo mzdy. Vysvetlenie konkrétnych zmien nájdete
v aktualizovanom komentári i v príspevku o zmenách pri výkone zrážok zo mzdy.

Od 1. januára 2016 je účinná aj posledná novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Keďže táto novela bola vykonaná zákonom o správcoch bytových domov, mohlo by sa zdať, že je len premietnutím nového zákona o správcoch bytových domov do zákona o vlastníctve bytov. Novela však prináša aj podstatnú zmenu v povinnosti vlastníkov bytových domov prevádzať byty do vlastníctva ich nájomcom, o ktorej informujeme v ďalšom príspevku.

V Národnej rade SR bola na jeseň 2015 prerokovávaná aj novela infozákona, ktorá mala zásadne reformovať poskytovanie informácií povinnými osobami a odstrániť aplikačné problémy z praxe. Vzhľadom na množstvo pripomienok bola prijatá len malá novela, ktorá sa týka len opakovaného použitia informácií. Ako na aplikačné problémy pri podávaní žiadostí podľa infozákona z pohľadu možného zneužitia práva reaguje súdna prax? Dozviete sa z ďalšieho vybraného príspevku.

Od 1. januára je účinný aj nový autorský zákon, v databáze epi.sk nájdete nové vzory zmlúv spravované podľa tohto zákona.

Na záver prvých tohtoročných EPI novín Vám želáme príjemný štart do nového roka 2016 a zároveň veľa šťastia, zdravia, pohody a všetkého, čo robí život krásny.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Aktualizovaný komentár k zrážkam zo mzdy k 1. 1. 2016   Aktualizovaný komentár k zrážkam zo mzdy k 1. 1. 2016
  Od 1. 1. 2016 nastávajú zmeny vo výpočte zrážok zo mzdy. Túto problematiku upravuje nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. Aktualizovaný komentár k nemu obsahuje vysvetlenie postupu pri vykonávaní zrážok na praktických príkladoch.
 
Zmeny zákona o vlastníctve bytov, nový zákon o správcoch   Zmeny zákona o vlastníctve bytov, nový zákon o správcoch
  Zákon upravuje postavenie len tých správcov, ktorí vykonávajú správu bytových domov a nevzťahuje na správcov, ktorí vykonávajú správu budov nemajúcich charakter bytového domu. Predsedom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže byť len osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome. Menia sa podmienky prevodu bytov do vlastníctva nájomcov.
 
Podanie žiadosti podľa zákona o slobode informácií a zneužitie práva   Podanie žiadosti podľa zákona o slobode informácií a zneužitie práva
  Ústava SR upravuje právo na slobodný prístup k informáciám. Podmienky využívania tohto práva podrobnejšie upravuje infozákon. Ani predmetný zákon neupravuje všetky možné situácie, ktoré prax prináša. Tieto „medzery“ v právnej úprave čiastočne odstraňuje rozhodovacia prax súdov.
 
Odpočet daňovej straty právnickej osoby   Odpočet daňovej straty právnickej osoby
  Daňová strata je legálny nástroj znižovania základu dane. Na odpočet daňovej straty je určené štvorročné obdobie. Daňovú stratu je potrebné odlíšiť od účtovnej straty, ktorá vznikne, ak rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je záporný. Základ dane si možno každý rok znížiť len o pomernú časť daňovej straty.
 
Konkretizácia vád v zistení skutkového stavu. Znalecký posudok.   Konkretizácia vád v zistení skutkového stavu. Znalecký posudok.
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Sžd 4/2014, publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 102/2015.
 
 

Odporúčame:

 
Praktické komentáre pre mestá a obce   Balík: Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)   Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR
 
Praktické komentáre
pre mestá a obce


-----------------------

(publikácia)
  Balík: Občiansky zákonník – veľký komentár
(I., II., III. a IV. zväzok)

-----------------------
(publikácia)
  Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR
-----------------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina