EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Do zbierky spotrebiteľských predpisov pribudol s účinnosťou od 1. februára 2016 aj celkom nový zákon č. 391/2015 Z. z., ktorý nesie označenie Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Stručnú analýzu a popis toho, ako by zákon mal pomôcť pri riešení doterajších problémov pri vymáhaní práv spotrebiteľa a urýchliť riešenia sporov s obchodníkom, nájdete vo vybranom príspevku. Zákon sprísnil informačnú povinnosť predávajúcich, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o podomovom a zásielkovom predaji, viac sa dozviete aj v aktualizovanom komentári ku tomuto zákonu.

Pomôcť rozvoju startupov má ďalšia novinka v právnej úprave, ktorou je zavedenie novej právnej formy obchodnej spoločnosti (popri súčasných štyroch formách – v. o. s, k. s., s. r. o., a. s.) – jednoduchej spoločnosti na akcie. Predmetná novela Obchodného zákonníka nadobudne účinnosť od 1. januára 2017. Viac o jej fungovaní sa dozviete z ďalšieho vybraného príspevku.

Sezóna daňových povinností je v plnom prúde, na epi.sk nájdete všetky potrebné tlačivá v editovateľnej podobe, ako aj množstvo súvisiacich vysvetľujúcich informácií v odborných článkoch a príkladoch z praxe.

Na záver upozorňujeme na zaujímavé rozhodnutie o práve nadobúdateľa spoluvlastníckeho podielu domáhať sa určenia neplatnosti kúpnej zmluvy pre porušenie predkupného práva.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi   Nový prístup v riešení sporov spotrebiteľov s obchodníkmi
  Cieľom alternatívneho riešenia sporov je vyhnúť sa priveľmi formálnym a finančne náročným konaniam, akými sú súdne žaloby, mediačné konanie či rozhodcovský súd. S účinnosťou od 15. februára 2016 má byť uvedená do prevádzky internetová stránka obsahujúca online program určený na komunikáciu pri riešení spotrebiteľských sporov.
 
Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017   Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017
  Nová forma obchodnej spoločnosti zabezpečuje možnosť optimálnej súčinnosti investorov a zakladateľov startupov, umožňuje flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, vstupu investora do spoločnosti a jeho výstupu zo spoločnosti.
 
Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. januára 2016 s TESTOM   Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. januára 2016 s TESTOM
  Od 1. januára 2016 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien v oblasti sociálneho poistenia a v oblasti aktívnych opatrení pre trh práce vo viacerých osobitných právnych predpisoch, ktoré na prvý pohľad so sociálnym poistením nemajú nič spoločné. Pozrite si ich prehľad a otestujte sa.
 
Aktualizovaný komentár k z. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok   Aktualizovaný komentár k z. č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
  Po posledných zmenách zákona platí, že ak sa oprávnený domáha svojho práva na podklade exekučného titulu z konania o práve zo zmenky vydanej na základe spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 OZ), exekučný súd má povinnosť pri zistení určených podmienok ( napr. rozpor spotrebiteľskej zmluvy s dobrými mravmi) žiadosť o udelenie poverenia zamietnuť.
 
Prechod oprávnení pôvodného spoluvlastníka z porušenia predkupného práva   Prechod oprávnení pôvodného spoluvlastníka z porušenia predkupného práva
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 239/2012 zo dňa 13. augusta 2015, ktoré rieši otázku, či je nadobúdateľ spoluvlastníckeho podielu oprávnený domáhať sa určenia neplatnosti kúpnej zmluvy pre porušenie predkupného práva pôvodného spoluvlastníka.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o rodine – veľký komentár   Balík: Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)   Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR
 
Zákon o rodine – veľký komentár


-----------------------

(publikácia)
  Balík: Občiansky zákonník – veľký komentár
(I., II., III. a IV. zväzok)

-----------------------
(publikácia)
  Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR
-----------------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina