EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Občiansky súdny poriadok, ktorý bude od 1. 7. 2016 nahradený novými civilnými kódexami, bol ešte v závere roka 2015 viackrát novelizovaný. Doplnená bola úprava podmienok vydávania európskeho osvedčenia o dedičstve, zmeny v súvislosti s novelizovaným zákonom o rodine a zmeny ohľadom zmeniek a zmenkového konania v súvislosti s posilnením ochrany spotrebiteľov.

Zmeny nastali aj vo vyberaní súdnych poplatkov v súvislosti s poplatkami za odvolanie a dovolanie a znížením poplatkov pri elektronických podaniach.

Z ďalšieho vybraného príspevku sa dozviete, čo bude inak pri zdaňovaní autorských honorárov od 1. 1. 2016, ale aj to, ako postupovať pri zdaňovaní honorárov vyplatených za rok 2015. V databáze epi.sk nájdete aj vzor zmluvy o vytvorení diela vypracovaný podľa nového autorského zákona.

Od 1. 1. 2016 je účinný aj úplne nový zákon o športe, k tejto téme sme pre Vás vybrali príspevok porovnávajúci aspekty použitia zmluvy o reklame a zmluvy o sponzorstve v športe.

Upozorňujeme Vás aj na zaujímavú, pre podnikateľov dôležitú analýzu noviniek pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty. Ozrejmite si, ako je to s možnosťou posunu daňovej povinnosti za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa, ako sa rozširuje prenos daňovej povinnosti, ale aj ako sa mení vrátenie nadmerného odpočtu.

V súvislosti s novým zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vznikla orgánom verejnej správy povinnosť vypracovať novú internú smernicu. V databáze interných firemných predpisov nájdete aj vzor smernice o výkone finančnej kontroly.

Do obsahu epi.sk sme doplnili aj články z čísla 2/2016 časopisu Justičná revue.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zmeny OSP s dôrazom na zmenkové konanie   Zmeny OSP s dôrazom na zmenkové konanie
  Upozornenie na vypustenie úpravy zmenkového a šekového rozkazu a ďalšie opatrenia na zvýšenú ochranu spotrebiteľov zo strany súdu. Nový dôvod na obnovu konania, ale aj ďalšie zmeny v Občianskom súdnom poriadku, podľa ktorého sa na súdoch postupuje do účinnosti nových civilných kódexov.
 
Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch   Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch
  Zmeny nastali vo vyberaní súdnych poplatkov v súvislosti s poplatkami za odvolanie a dovolanie. Po novom je upravený aj výpočet súdnych poplatkov pri elektronických podaniach, rozdielne vo veciach obchodného registra a v iných veciach.
 
Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov   Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov
  Príjmy dosahované podľa autorského zákona sa v roku 2015 z pohľadu zdanenia fyzických osôb delia na tzv. aktívne a pasívne príjmy, t. j. príjmy dosahované na základe zmluvy o vytvorení diela a umeleckého výkonu zaraďované medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti a licenčnej zmluvy zaraďované medzi príjmy z použitia diela a z umeleckého výkonu.
 
Čo je lepšie pre šport i spoločnosť – zmluva o reklame alebo zmluva o sponzorstve v športe?   Čo je lepšie pre šport i spoločnosť – zmluva o reklame alebo zmluva o sponzorstve v športe?
  Článok sa zaoberá analýzou rozdielov medzi inštitútom zmluvy o sponzorstve v športe a zmluvy o reklame. Poukazuje na súčasnú situáciu, kedy športové organizácie získavajú „sponzorské príjmy“ zo súkromného sektora najmä prostredníctvom „spolupráce“, reklamy alebo darov a nového inštitútu - zmluvy o sponzorstve v športe.
 
Súhrnný trest. Upustenie od uloženia súhrnného trestu. Fikcia neodsúdenia.   Súhrnný trest. Upustenie od uloženia súhrnného trestu.
Fikcia neodsúdenia.
  Upustenie od uloženia súhrnného (alebo ďalšieho) trestu podľa § 44 TZ na rozdiel od upustenia od potrestania podľa § 40 TZ nemá za následok fikciu neodsúdenia. Aj upustenie od uloženia súhrnného trestu je takým výrokom o treste, ktorý musí byť pri ukladaní súhrnného trestu zrušený.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o rodine – veľký komentár   Balík: Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)   KONFERENCIA: Rekodifikácia civilného procesného práva s doc. Števčekom
 
Zákon o rodine – veľký komentár


-----------------------

(publikácia)
  Balík: Občiansky zákonník – veľký komentár
(I., II., III. a IV. zväzok)

-----------------------
(publikácia)
  KONFERENCIA: Rekodifikácia civilného procesného práva
s doc. Števčekom
-----------------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina