EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Už iba necelé tri mesiace zostávajú do nadobudnutia účinnosti troch nových civilných kódexov, ktoré nahradia Občiansky súdny poriadok. Primárnym cieľom tejto veľkej zmeny je dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti práva. K tomu majú prispieť nové inštitúty, ktoré majú zamedziť pomalému a nehospodárnemu priebehu civilného konania. Práve tieto inštitúty sa zaraďujú medzi najzásadnejšie zmeny oproti pôvodnej právnej úprave. Vybraný príspevok Vám predstaví konkrétne, o aké zmeny pôjde. Pripravili sme pre Vás aj malý test k novým inštitútom procesného práva.

Príspevok k novej právnej úprave trestnej zodpovednosti právnických osôb ponúka podrobný výklad tejto novinky v právnom poriadku SR. I keď bol nový zákon kritizovaný z dôvodu, že trestná zodpovednosť právnických osôb sa nebude vzťahovať na rozšírené trestné činy ekonomickej povahy, ako napríklad nevyplatenie mzdy a odstupného, podvod, úverový podvod, zavinený úpadok či poškodzovanie veriteľa, aj tak predstavuje výrazný zásah do možných následkov porušenia povinností pri podnikaní. V článku nájdete aj infografiku spomínaných možných následkov.

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. priniesol zmeny v právnej úprave drobných stavebných odpadov. Čo tvorí drobný stavebný odpad? Kam sa má drobný stavebný odpad v obci ukladať? Kto je pôvodca stavebného odpadu v bytových domoch? V ďalšom vybranom príspevku sa dozviete odpovede na tieto i ďalšie otázky.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Deväť najdôležitejších zmien, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok   Deväť najdôležitejších zmien, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok
  Predbežné prejednanie veci, rozsudok pre zmeškanie aj proti žalobcovi, zavedenie koncentrácie konania a ďalšie inštitúty, ktoré majú prispieť k zrýchleniu konania na súdoch, zavádza nová právna úprava Civilného sporového poriadku.
 
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb   Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  Výklad novej právnej úpravy, ktorá bude účinná od 1. 7. 2016. Analyzuje, kto môže byť páchateľom, spolupáchateľom a účastníkom v prípade trestnej zodpovednosti právnickej osoby a aké sú predpoklady jej vzniku. Na praktickom príklade rozoberá, za aké konanie v praxi je právnická osoba trestnoprávne zodpovedná.
 
K niektorým otázkam nakladania s drobným stavebným odpadom   K niektorým otázkam nakladania s drobným stavebným odpadom
  Nový zákon o odpadoch priniesol zmeny v právnej úprave drobných stavebných odpadov. Jednou zo zmien je, že v praxi sa platenie za drobný stavebný odpad bude uplatňovať tak, že fyzická osoba, ak bude vykonávať bežné udržiavacie práce, zanesie odpad z týchto prác na zberný dvor alebo na miesto určené obcou vo VZN a zaplatí miestny poplatok za množstvo reálne vyprodukovaného odpadu.
 
Verejné obstarávanie a výklad pojmu porušenie profesijných povinností pri podnikateľoch   Verejné obstarávanie a výklad pojmu porušenie profesijných povinností pri podnikateľoch
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR k výkladu osobitnej podmienky účasti na verejnom obstarávaní, ktorú tvorí nedopustenie sa závažného porušenia profesijných povinností a jej uplatnenie v prípade podnikateľov. Rozhodnutie bolo vydané v pomeroch zákona č. 25/2006 Z. z. a je aplikovateľné aj podľa z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 
Ústavný zákaz vývozu vody cez hranice Slovenskej republiky   Ústavný zákaz vývozu vody cez hranice Slovenskej republiky
  Článok sa zameriava na relatívne nový a špecifický inštitút ochrany vody cestou ústavného zákazu jej veľkokapacitného vývozu mimo hraníc Slovenskej republiky.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o rodine – veľký komentár   Balík: Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)   ŠKOLENIE: Obchodný register po 1. 7. 2016, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 
Zákon o rodine – veľký komentár


-----------------------

(publikácia)
  Balík: Občiansky zákonník – veľký komentár
(I., II., III. a IV. zväzok)

-----------------------
(publikácia)
  ŠKOLENIE: Obchodný register po 1. 7. 2016, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
-----------------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina