EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Začiatok účinnosti nového Civilného sporového poriadku už klope na dvere. Ambíciou zmenenej právnej úpravy je urýchlenie dosiahnutia exekučného titulu a zlepšenie hospodárnosti konania. Jedným z prostriedkov k dosiahnutiu vytýčených cieľov by mali byť aj tzv. skrátené konania a skrátené rozhodnutia. Ide o osobitné procesné postupy upravené v prvej hlave tretej časti Civilného sporového poriadku. Skrátené konania a skrátené rozhodnutia však nie sú úplnou novinkou. Zákonodarca sa pri ich úprave z veľkej časti opieral o právnu úpravu obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku. Do nového procesného sporového kódexu sú zaradené aj celkom nové postupy, ktoré pôvodná právna úprava nepoznala. Viac sa dozviete vo vybranom príspevku.

Vysvetlenie zmien v Obchodnom zákonníku týkajúcich sa zavedenia rozhodnutí o diskvalifikácii a nového právneho inštitútu krízy nájdete v aktualizovanom komentári.

Príspevok k právnej úprave o mediácii popisuje prijaté zmeny, ktoré majú zjednodušiť proces začatia a skončenia mediácie, znížiť nákladnosť a dostupnosť služieb mediátorov a mediačných centier.

Článok k novému zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. ponúka prehľad noviniek, zmien a hlavných prínosov nového zákona.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v Civilnom sporovom poriadku   Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v Civilnom sporovom poriadku
  Osobitné procesné postupy spočívajúce v skrátených konaniach a skrátených rozhodnutiach. V novej právnej úprave spolu s porovnaním tejto problematiky v novom Civilnom sporovom poriadku a súčasnom Občianskom súdnom poriadku.
 
Spoločnosť v kríze   Spoločnosť v kríze
  Komentár k novej úprave rozhodnutí o diskvalifikácii (vylúčení) a ustanoveniam § 67a až § 67i Obchodného zákonníka upravujúcim stav obchodnej spoločnosti, ktorý zákonodarca nazval krízou.
 
Novela zákona o mediácii k 1. 1. 2016 a jej aplikácia   Novela zákona o mediácii k 1. 1. 2016 a jej aplikácia
  Analýza zmeny zákona o mediácii, ktorá spotrebiteľom i podnikateľom ponúka ďalší nástroj na promptné, cenovo výhodné a odformalizované riešenie sporov a vyššiu úroveň garancie ochrany práv spotrebiteľa. Zmeny týkajúce sa obsahu a formy mediácie prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti mediácie oproti iným mechanizmom mimosúdneho riešenia sporov.
 
Nový zákon o verejnom obstarávaní   Nový zákon o verejnom obstarávaní
  Cieľom nového zákona o verejnom obstarávaní je zefektívnenie a zrýchlenie procesov verejného obstarávania pomocou povinnej elektronizácie, zvýšenia flexibility verejného obstarávania a súvisiaceho zníženia administratívnej záťaže, ako aj zvýšenie právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.
 
Medzinárodné zdaňovanie príjmov   Medzinárodné zdaňovanie príjmov
  Novinky v oblasti medzinárodného zdaňovania s účinnosťou od 1. 1. 2016 z daňového a účtovného pohľadu. Zmeny, ktorými sa spresňuje ustanovenie k uplatneniu fikcie príjmov zo závislej činnosti a postavenie organizačnej zložky zahraničnej osoby ako platiteľa dane. Zmeny spresňujúce pravidlá transferového oceňovania.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o priestupkoch – veľký komentár   Videoškolenie: Ochrana osobných údajov v E-SHOPE   ŠKOLENIE: Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov
 
Zákon o priestupkoch – veľký komentár
-----------------

(publikácia)
  Ochrana osobných údajov v E-SHOPE
-----------------------
(videoškolenie)
  Správny súdny poriadok – nové noty pre právnikov
--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina