EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Po prázdninovej pauze čaká súdne konania veľká zmena spočívajúca v praktickej aplikácii nových procesných kódexov.

Základné princípy upravené v samom úvode Civilného sporového poriadku sú aj výkladovými pravidlami, ktoré je potrebné mať na zreteli pri aplikácii každého ustanovenia nového sporového procesného kódexu. Poďte sa teda s nami pozrieť na nevyhnutný základ pre komplexné pochopenie textu nového zákona; v článku zároveň prinášame aj príklady inštitútov a situácií, v ktorých sa úprava základných zásad uplatní aj pri praktickej aplikácii práva.

Zmenou prešla aj úprava pracovnoprávnych sporov. Vybraný príspevok poukazuje na osobitosti procesnej úpravy v konaní o individuálnom pracovnoprávnom spore, v ktorom požíva zamestnanec zvýšenú ochranu, oproti všeobecným ustanoveniam Civilného sporového poriadku.

Opäť pripomíname, že všetky príspevky k rekodifikácii sú zaradené do oblasti civilné procesné právo, kde nájdete aj prevodovú tabuľku medzi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku a nového Civilného sporového poriadku.

Slovenský zákonodarca sa rozhodol zaviesť pre obce a mestá nový poplatok v podobe miestneho poplatku za rozvoj. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj nadobúda účinnosť až 1. novembra 2016, prinášame Vám vzor žiadosti o určenie platenia poplatku za rozvoj v splátkach. Viac informácií k tejto téme nájdete v príspevku: Miestny poplatok za rozvoj ako nový nástroj pre samosprávu.

Novinkou v obsahu EPI Právneho systému Premium, ako aj samostatný produkt v elektronickej podobe je Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku. Ponúka viac ako 3 500 normostrán textu od autorského kolektívu pod vedením prof. Mamojku, ktorý bude zverejnený v tomto roku aj v knižnej verzii. Zaujímavým a prínosným pre odbornú prax je fakt, že komentár okrem výberu judikatúry slovenských a českých súdov prezentuje aj širší pohľad na predmetné právne inštitúty a uvádza aj potenciálne polemickejšie názory.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Základné princípy v CSP a ich význam v praxi   Základné princípy v CSP a ich význam v praxi
  Nevyhnutný základ pre komplexné pochopenie textu nového zákona s príkladmi inštitútov a uvedením situácií, v ktorých sa úprava základných zásad uplatní aj pri praktickej aplikácii práva.
 
Individuálne pracovnoprávne spory podľa CSP   Individuálne pracovnoprávne spory podľa CSP
  Jedným z najintenzívnejších zásahov súdu do súkromnej sféry fyzických osôb je bezpochyby výkon rozhodnutia, obzvlášť, ak ide o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí. Aké sú rozdiely v tomto výkone v porovnaní s úpravou v OSP? Čo ustanovuje nová vyhláška o podrobnostiach výkonu vo veciach maloletých?
 
NOVINKA: Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku    NOVINKA:  Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku
  Online verzia Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku. Autor: Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a kolektív. Právny stav: k 30. 6. 2016 vrátane novely č. 361/2015 Z. z. účinnej od 18. 3. 2016 a č. 389/2015 Z. z. účinnej od 1. 1. 2017.
 
Žiadosť o určenie platenia poplatku za rozvoj v splátkach   Žiadosť o určenie platenia poplatku za rozvoj v splátkach
  Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj zaviedol v sústave miestnych daní a poplatkov nový poplatok, a to miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok je fakultatívny a bude tak na každej obci, či si ho prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zavedie alebo nie. Zavedený môže byť na celé územie obce, ale tiež len na jej jednotlivej časti alebo jednotlivom katastrálnom území.
 
Zahraničná pracovná cesta a pracovný úraz   Zahraničná pracovná cesta a pracovný úraz
  Zahraničný zákazník pozval svojich klientov na športové podujatie do zahraničia. Zamestnávateľská firma v SR dala svojim zamestnancom ako benefit možnosť zúčastniť sa tohto podujatia (piatok, sobota, nedeľa). Zamestnanci si mohli vybrať, či zostanú na Slovensku a budú v pracovný deň pracovať, alebo či sa zúčastnia podujatia. Cestujúcim zamestnancom poskytne zamestnávateľ jeden deň pracovného voľna na odcestovanie (piatok). V prípade, ak by niektorý zo zamestnancov počas podujatia utrpel úraz, bol by tento považovaný za pracovný úraz?
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o priestupkoch - Veľký komentár   Školenie: Civilný mimosporový poriadok   Konferencie: Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2017
 
Zákon o priestupkoch
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Civilný mimosporový poriadok

--------------
(školenie)
  Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2017
-------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina