EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Základom novelizácií všetkých právnych predpisov, ktoré boli realizované kvôli nadobudnutiu účinnosti nových procesných predpisov, sa stal zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

Dôležité zmeny sú obsiahnuté najmä v zákone o súdnych poplatkoch, v Exekučnom poriadku, v zákone o obecnej polícii, v zákone o prokuratúre a v zákone o súdnych úradníkoch.

Ako novoprijatý inštitút neodkladných a iných opatrení mení koncepciu predbežných opatrení, ktorá bola upravená v OSP, sa dozviete z ďalšieho príspevku.

Všetky príspevky k rekodifikácii sú zaradené do oblasti civilné procesné právo, kde nájdete aj prevodovú tabuľku medzi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku a nového Civilného sporového poriadku.

Ďalší príspevok rozoberá povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky.

Najvyšší súd SR zverejnil ďalšie zbierky stanovísk a rozhodnutí. Rozhodnutia z nich nájdete zaradené v EPI Rozhodnutiach súdov. Z nich sme vybrali stanovisko, ktoré zjednocuje výklad v otázke kompetenčného konfliktu o prejednanie a rozhodnutie sporu o uspokojenie dlhu voči dedičovi pri poistnom na zdravotné poistenie.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva   Prehľad zmien zákonov súvisiacich s rekodifikáciou procesného práva
  Pozrite si najdôležitejšie novinky, ktoré síce priamo súvisia s rekodifikáciou procesného práva, ale k ich zakotveniu došlo v iných zákonoch než v nových základných procesných predpisoch.
 
K inštitútu neodkladných a iných opatrení súdu   K inštitútu neodkladných a iných opatrení súdu
  Nariadenie a zrušenie neodkladného opatrenia, vzťah úpravy CSP a CMP, uplatnenie týchto opatrení v osobitných konaniach.
 
Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky   Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky
  Môže slovenská spoločnosť jednorazovo predávať svoje výrobky na výstave v ČR na základe živnosti vydanej na území Slovenskej republiky?
 
Rozhodnutie sporu o dlhu na poistnom na zdravotné poistenie   Rozhodnutie sporu o dlhu na poistnom na zdravotné poistenie
  Môže zdravotná poisťovňa vymáhať od dedičov neuhradené poistné, o ktorom nebolo právoplatne rozhodnuté?
 
Návrh na osvojenie [§ 135 písm. b) CMP]   Návrh na osvojenie [§ 135 písm. b) CMP]
  Vzor návrhu k osvojeniu – inštitútu rodinného práva, ktorým vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi.
 
 

Odporúčame:

 
Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)   Školenie: Vybrané otázky správneho konania a správneho súdnictva podľa nového SSP   Konferencie: Najnovšie trendy v obchodnom práve
 
Občiansky zákonník –
veľký komentár
(I., II., III. a IV. zväzok)

-----------------

(publikácia)
  Vybrané otázky
správneho konania
a správneho súdnictva
podľa nového SSP
--------------
(školenie)
  Najnovšie trendy
v obchodnom práve


-------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina