EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Pre každého, kto sa domáha svojich pohľadávok a vymáha ich súdnou cestou, zaviedol Civilný sporový poriadok niektoré osobitosti a nové ustanovenia. Pri nových žalobách už treba tieto pravidlá poznať a správne ich aplikovať. Pozrite sa na praktické upozornenia na zmeny pri vymáhaní dlhov.

Civilný mimosporový poriadok upravuje osem druhov osobitných konaní v rodinnoprávnych veciach spojených s manželstvom, rodičovstvom, maloletými, osvojením a výživným. Špecifikuje inštitúty ako miestna príslušnosť, začatie konania, účastníci konania a tiež možnosť zmeny rozhodnutia pre zmenu okolností, prerušenie konania pre jednotlivé druhy týchto konaní. Analýzu úpravy osobitných konaní v rodinnoprávnych veciach obsahuje ďalší vybraný príspevok.

Ako nový Správny súdny poriadok upravuje právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve? To sa dozviete z ďalšieho vybraného príspevku.

Vzhľadom na blížiacu sa novú povinnosť ohľadom používania elektronických schránok pre právnické osoby ponúkame príspevok aj k tejto téme. Zároveň upozorňujeme, že nový zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách posunul termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra, na 1. máj 2018.

Na záver sme vybrali zaujímavé rozhodnutie súdu k posúdeniu, či došlo k zániku trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného čiastočným uhradením dlžnej sumy.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Vymáhanie pohľadávok pri aplikácii nového CSP   Vymáhanie pohľadávok pri aplikácii nového CSP
  Praktické upozornenia na zmeny pri vymáhaní dlhov – povinné údaje v žalobe, predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz, dokazovanie.
 
Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach   Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach
  Osem druhov osobitných konaní spojených s manželstvom, rodičovstvom, maloletými, osvojením a výživným.
 
Právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve   Právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve
  Správny súdny poriadok upravuje právomoc správnych súdov určením typov konaní v správnom súdnictve. Zároveň však určuje právomoc aj negatívnym spôsobom, keďže vymenúva rozhodnutia orgánov verejnej správy, predpisy a správne akty, ktoré nepodliehajú preskúmavacej právomoci správnych súdov.
 
Posun termínu používania elektronických schránok pre právnické osoby nezapísané v OR   Posun termínu používania elektronických schránok pre právnické osoby nezapísané v OR
  Nový zákon o dôveryhodných službách posunul termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra. Čo znamená povinná aktivácia elektronických schránok?
 
Zánik trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného   Zánik trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 22. 6. 2016 sp. zn. 6 Tdo 21/2016 sa vyjadruje k posúdeniu podmienok a okamihu zániku trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného. Rieši posúdenie prípadu, keď stíhaný za spáchanie prečinu nezaplatenia dane a poistného po začatí trestného stíhania uhradil časť z celkovej dlžnej sumy.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o priestupkoch - Veľký komentár   Školenie: Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017   Konferencia: Najnovšie trendy v obchodnom práve
 
Zákon o priestupkoch
– Veľký komentár


-----------------

(publikácia)
  Elektronické schránky
v zmysle zákona
o e-Governmente
od 1. 1. 2017
--------------
(školenie)
  Najnovšie trendy
v obchodnom práve


-------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina