EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Do nášho právneho poriadku zákonodarca zavádza novú právnu formu obchodnej spoločnosti (popri súčasných štyroch formách – v. o. s, k. s., s. r. o., a. s.) – jednoduchú spoločnosť na akcie. Vybraný príspevok približuje aj ďalšie zmeny v Obchodnom zákonníku od 1. januára 2017 – nový zmluvný typ – zmluvu o výkone práv spojených s účasťou na spoločnosti aj novú úpravu práv spojených s akciou ako cenným papierom. Vzory zmlúv a podaní k tejto novej právnej úprave, nájdete už tento mesiac v databáze epi.sk.

Pokračujeme aj v publikovaní článkov venovaných téme rekodifikácie civilného procesného práva. Vybrali sme príspevok o konaní v správnom súdnictve podľa Správneho súdneho poriadku.

Pred zánikom právnickej osoby sa vyžaduje jej likvidácia, pokiaľ celé jej imanie nenadobúda právny nástupca. Právnická osoba sa musí najprv zrušiť a po zrušení nasleduje likvidácia. Podrobný prehľad postupu aj s príslušnými vzormi nájdete v ďalšom príspevku.

Na záver sme vybrali príspevok k povinnostiam podľa zákona o odpadoch, ktoré spôsobujú v praxi problémy, tentokrát k požiadavke, aby výkupcovia odpadov povinne uzatvárali zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Jednoduchá spoločnosť na akcie – nový typ spoločnosti od 1. 1. 2017   Jednoduchá spoločnosť na akcie – nový typ spoločnosti
od 1. 1. 2017
  Zmeny v Obchodnom zákonníku – akcionárska zmluva, právna úprava akcií v jednoduchej spoločnosti na akcie.
 
Konanie v správnom súdnictve podľa SSP   Konanie v správnom súdnictve podľa SSP
  Aké sú nové sankcie pre orgány verejnej správy? Kedy môže správny súd odmietnuť žalobu? Najpodstatnejšie zmeny a novinky, ktoré prináša Správny súdny poriadok.
 
Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti   Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti
  Pred zánikom právnickej osoby sa vyžaduje jej likvidácia, pokiaľ celé jej imanie nenadobúda právny nástupca. Prinášame právny, účtovný a daňový pohľad na zrušenie a likvidáciu obchodnej spoločnosti.
 
Výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov a podmienky výkonu tohto výkupu   Výkup odpadov z obalov a neobalových výrobkov a podmienky výkonu tohto výkupu
  Výkup odpadov je podľa zákona o odpadoch naďalej legálnou podnikateľskou činnosťou. Do zákona však boli doplnené viaceré ustanovenia, ktoré upravujú špecifiká výkupu odpadov v porovnaní s bežným zberom odpadov.
 
Nový register partnerov verejného sektora vytvára vlastné podmienky pre verejné zákazky   Nový register partnerov verejného sektora vytvára vlastné podmienky pre verejné zákazky
  Nová právna úprava účinná od 1. februára 2017 zahŕňa pod seba všetky verejné aktivity, kde sa narába s verejným majetkom, pričom výrazne prekračuje doteraz zaužívaný rámec verejného obstarávania.
 
 

Odporúčame:

 
Obchodný zákonník – Veľký komentár   Školenie: Spotrebiteľské spory v rekodifikovanom civilnom procese   Videoškolenie: Sudcovská koncentrácia a zákonná koncentrácia
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Spotrebiteľské spory
v rekodifikovanom
civilnom procese
--------------
(školenie)
  Koncentrácia konania
v rámci dokazovania

----------------------

(videoškolenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina