EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Podľa právnej úpravy advokátska kancelária spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v informačnom systéme. Vybraný príspevok predstavuje ucelený prehľad potrebnej dokumentácie ako napr. evidenčný list a poučenia oprávnených osôb a príklady ich vyplnenia.

Zákon o dôveryhodných službách mení terminológiu už predtým zavedenú do právneho poriadku SR, a to zákonom o elektronickom podpise. Jeho účelom je „doplnenie“ nariadenia eIDAS, pričom rieši a upravuje iba tie časti nariadenia eIDAS, ktoré budú aplikovateľné od 1. júla 2017, tzn. problematiku dôveryhodných služieb.

Čo prináša nové nariadenie eIDAS predovšetkým z pohľadu už zrušeného zákona o elektronickom podpise, aký má vplyv na už existujúce a fungujúce prostredie poskytovateľov a používateľov a aké nové služby a povinnosti zavádza? Odpovede na tieto, ako aj ďalšie s tým súvisiace otázky vám priblížime vo vybranom príspevku.

Do databázy sme zaradili nové rozhodnutia z prvej Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR z roku 2017, ktoré sú z oblasti trestného práva. Vybrali sme rozhodnutie o posúdení obdobia medzi vydaním trestného rozkazu a jeho doručením obvinenému pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy, ak obvinený v páchaní tohto činu pokračuje.

Na záver sme vybrali vzor návrhu na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania.

Vzhľadom k blížiacemu  sa konečnému termínu pre odovzdanie daňových priznaní, prinášame aj tlačivá vrátane podrobných sprievodných informácií o spracovaní daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Dokumentácia o ochrane osobných údajov v advokátskej kancelárii   Dokumentácia o ochrane osobných údajov v advokátskej
kancelárii
  Právny základ spracúvania osobných údajov, vzor evidenčného listu a poučenia oprávnených osôb.
 
Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných službách   Nariadenie eIDAS a slovenský zákon o dôveryhodných službách
  Ako sa bude postupovať pri elektronických transakciách v rámci EÚ? Aké sú ciele nového zákona o dôveryhodných službách a zrušenia zákona o elektronickom podpise?
 
Zrážky zo mzdy v prípade konkurzného konania   Zrážky zo mzdy v prípade konkurzného konania
  Správca konkurznej podstaty zamestnávateľovi vypočítal zrážky, ktoré sa majú zrážať dotknutému zamestnancovi. Je to takto správne?
 
Návrh na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania   Návrh na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania
  Žaloba na obnovu konania patrí medzi mimoriadne opravné prostriedky, avšak doteraz v správnom súdnictve zakotvená ani používaná nebola.
 
Rozsudok NS SR, R 11/2017 – jednota skutku pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy   Rozsudok NS SR, R 11/2017 – jednota skutku pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy
  Trestnoprávna recidíva sa trestá samostatným trestom, nie úhrnným alebo súhrnným trestom, ktorými trestami sa trestá súbeh trestných činov, a rovnako nie spoločným trestom.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o priestupkoch – Veľký komentár   Školenie: Register partnerov verejného sektora   Videoškolenie: Osobitné formy rozsudkov – pre zmeškanie, vzdanie sa, uznanie
 
Zákon o priestupkoch
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Register partnerov
verejného sektora

--------------
(školenie)
  Osobitné formy
rozsudkov – pre zmeškanie, vzdanie sa, uznanie
----------------------

(videoškolenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina