EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Rok 2017 prináša zmeny spôsobu vymáhania a uplatňovania nárokov veriteľov voči dlžníkom aj v rámci práva Európskej únie. Vo vybranom príspevku sa dozviete viac o zmenách a praktickom využití dvom nariadení, a to Nariadenia o európskom platobnom rozkaze a Nariadenia o veciach s nízkou hodnotou sporu.

K dispozícii máte aj tlačivá k obom nariadeniam.

Urýchli nový Správny súdny poriadok rozhodovanie správnych súdov? Na túto otázku hľadá odpoveď JUDr. Segeč z Krajského súdu v Banskej Bystrici vo vybranom príspevku z Justičnej revue.

V roku 2017 platia nové pravidlá a podmienky zdaňovania dividend. Týkajú sa dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov vytvorených za účtovné obdobia, ktoré začali 1. 1. 2017, ale aj dividend, ktoré budú vyplácané zo ziskov za účtovné obdobia, ktoré začali do konca roka 2003. Spôsob zdaňovania závisí od typu príjemcu dividend (fyzická osoba alebo právnická osoba), od zdroja, z ktorého dividendy plynú (Slovenská republika alebo zahraničie), a od daňovej rezidencie príjemcu dividend (daňový rezident SR alebo zahraničný daňový rezident).

Podrobnosti nájdete vo vybranom príspevku.

V ďalšom príspevku sa dozviete o zmenách zavedených novelou zákona  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2017. Účelom zákona je riešenie úpadku fyzických osôb, tzv. osobného bankrotu.

Od  1. apríla 2017 sa mení Exekučný poriadok, v databáze nájdete aktualizované vzory Návrhu povinného na zastavenie exekúcie, Návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky aj Námietky zaujatosti exekútora pre pomer exekútora k účastníkom konania.

Na záver odporúčame náš nový produkt EPI monitoring. Je to unikátny nástroj, ktorý Vás upozorní emailovou správou o Vami sledovaných subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii. Nepremeškáte tak lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov. Umožňuje tiež preverovanie obchodných partnerov, či vyhľadávanie nových obchodných partnerov.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Novinky v európskom platobnom rozkaze   Novinky v európskom platobnom rozkaze
  Zmeny v roku 2017 – zvýšenie sumy uplatňovanej pohľadávky, znižovanie súdnych poplatkov.
 
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela účinná od 1. marca 2017   Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela účinná
od 1. marca 2017
  Upozornenia na výrazné zmeny v konkurznom práve a predstavenie novej koncepcie osobného bankrotu.
 
Súdny dvor EÚ rozhodoval o nosení viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov   Súdny dvor EÚ rozhodoval o nosení viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov
  V rozhodnutí C-157/15 ESD rozhodol, že vnútorný predpis podniku zakazujúci nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov nepredstavuje priamu diskrimináciu. V rozhodnutí C-188/15 ESD rozhodol, že želanie zákazníka, aby mu služby neposkytovala pracovníčka, ktorá nosí moslimskú šatku, nemožno považovať za podstatné a rozhodujúce.
 
Zmluva o dielo ako typová zmluva v kontexte spotrebiteľských záväzkov   Zmluva o dielo ako typová zmluva v kontexte spotrebiteľských záväzkov
  Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 5 Obdo 23/2016 uviedol, že normy obchodného práva nemajú výkladovú a aplikačnú prednosť pred normami občianskeho práva a je vylúčené, aby sa na spotrebiteľské záväzky aplikovali inštitúty a právny režim noriem obchodného práva pred normami občianskeho práva.
 
Trovy exekučného konania ako daňový výdavok   Trovy exekučného konania ako daňový výdavok
  Exekútorka vyúčtovala trovy exekučného konania a zastupovania povinnej spoločnosti. Sú trovy exekučného konania daňovo uznaným nákladom pre povinného?
 
 

Odporúčame:

 
Obchodný zákonník - Veľký komentár   Konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách   Videoškolenie: Platobný rozkaz a odpor voči nemu
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár
-----------------

(publikácia)
  Konkurz a reštrukturalizácia – všetko o zmenách
--------------------
(konferencia)
  Platobný rozkaz a odpor voči nemu
----------------------

(videoškolenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina