EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Jediný, výlučne kauzálny exekučný súd pre celé územie Slovenskej republiky je od 1. apríla 2017 Okresný súd Banská Bystrica.

Ak však oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi do 31. marca 2017, môže súdny exekútor v lehote najneskôr do 30. júna 2017 podať žiadosť o udelenie poverenia ešte na exekučný súd príslušný podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Tento súd bude následne postupovať tiež podľa ustanovení účinných do 31. marca 2017.

Okrem aktualizácie komentára k Exekučnému poriadku sme do databázy doplnili aj nový komentár k zákonu o registri partnerov verejného sektora.

Z roka na rok rastie počet spoločností, ktoré požiadali o odklad daňového priznania. Vo vybranom príspevku nájdete všetky informácie potrebné k podaniu dodatočného daňového priznania k dani z príjmov PO.

Jednou z najväčších zmien v právnej úprave dokazovania v civilnom procese je výslovné normatívne zakotvenie tzv. súkromného znaleckého posudku – t. j. znaleckého posudku, ktorý súdu predložila sporová strana.  Rozboru tejto novinky sa sa venujú doc. Števček a JUDr. Mitterpachová vo vybranom príspevku z Justičnej revue.

Na záver Vám odporúčame možnosť rozšíriť si EPI Právny systém o praktický balíček 18 videoškolení k Civilnému  sporovému poriadku, ktorý obsahuje až 792 minút odborného výkladu skúseného advokáta JUDr. Juraja Kotrusza. Videá obsahujú sprievodný text pre rýchlu orientáciu a prílohou každého videoškolenia je aj textová časť prednášanej témy.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Rozsiahle zmeny v exekučnom konaní   Rozsiahle zmeny v exekučnom konaní
  Komentár k Exekučnému poriadku aktualizovaný podľa právneho stavu k 1. aprílu 2017.
 
Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016   Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2016
  Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive aktuálnom pre dané zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, a musí byť na úvodnej strane tlačiva označené ako dodatočné.
 
Rodinný dom ako sídlo spoločnosti   Rodinný dom ako sídlo spoločnosti
  Spoločnosť s ručením obmedzeným má sídlo v rodinnom dome jediného spoločníka, ktorý ho vlastní spolu s manželkou. Môže si spoločnosť uplatniť do daňových výdavkov náklady na energie, upratovanie, daň z nehnuteľnosti? Je potrebné vyňatie rodinného domu z bytového fondu?
 
Konsolidácia spotrebiteľských úverov ako zakázaná praktika?   Konsolidácia spotrebiteľských úverov ako zakázaná praktika?
  Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 12. 1. 2017 sp. zn. 3Co/147/2016 prináša ďalšie významné posilnenie ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany.
 
Súkromný znalecký posudok v CSP – základné otázky   Súkromný znalecký posudok v CSP – základné otázky
  Článok ponúka analýzu a návrhy riešení základných interpretačných otázok jedného z nových inštitútov rekodifikovaného civilného procesu, súkromného znaleckého posudku.
 
 

Odporúčame:

 
Trestný poriadok – veľký komentár, 3. aktualizovane vydanie   Správny poriadok a správny súdny poriadok – Judikatúra   Školenie: Sťažnosti po novele zákona od 1. 6. 2017
 
Trestný poriadok
– veľký komentár,
3. aktualizovane vydanie
----------------

(publikácia)
  Správny poriadok
a správny súdny poriadok
– Judikatúra
----------------
(publikácia)
  Sťažnosti po novele
zákona od 1. 6. 2017

--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina