EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa nového zákona o registri partnerov verejného sektora musia absolvovať všetky subjekty, ktoré boli zapísané v pôvodnom registri podľa zákona o verejnom obstarávaní a to v lehote do 31. júla 2017. Vybraný príspevok ponúka informácie k tomuto postupu.

Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah. Oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.), ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu. V databáze našich vzorov zmlúv a právnych podaní nájdete aj vzor zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V rámci práva Európskej únie prichádza do úvahy niekoľko užitočných nástrojov, ktoré môžu vymáhanie pohľadávky za hranicami štátu zjednodušiť. Jedným z nich je aj nové konanie umožňujúce v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky vedené na bankových účtoch v rôznych členských štátoch.

Na záver Vám odporúčame možnosť rozšíriť si EPI Právny systém o praktický balíček 18 videoškolení k Civilnému sporovému poriadku.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Európske konania o zablokovanie účtov   Európske konania o zablokovanie účtov
  Výhodou využitia nového postupu je pôsobenie aj voči viacerým bankovým účtom v rozličných krajinách Európskej únie.
 
Nový zákon o štátnej službe - najdôležitejšie zmeny   Nový zákon o štátnej službe – najdôležitejšie zmeny
  Nový zákon o štátnej službe nadobudol účinnosť 1. júna 2017. Zavádza nové princípy štátnej služby i systemizáciu štátnozamestnaneckých miest.
 
Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti   Podiel spoločníka na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti
  Musí konateľ spoločnosti – spoločník – pri rušení spoločnosti odviesť odvod do zdravotnej poisťovne zo základného imania?
 
Osobné bankroty   Osobné bankroty
  Príspevok doc. Ďuricu analyzuje ustanovenia právnej úpravy konkurzu a splátkového kalendára vrátane zrušenia oddlženia.
 
Odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu pracovnej neschopnosti advokáta   Odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu pracovnej neschopnosti advokáta
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vysvetľuje, že pracovná neschopnosť advokáta všeobecne predstavuje ospravedlniteľný dôvod pre zmeškanie lehoty okrem prípadov, kedy bol uznaný dočasne práce neschopným, i keď to jeho zdravotný stav neodôvodňoval a nebol daný ani iný zákonný dôvod.
 
 

Odporúčame:

 
Obchodný zákonník   Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra   Konferencie: Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár


----------------

(publikácia)
  Správny poriadok
a správny súdny poriadok
– Judikatúra

----------------
(publikácia)
  Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty
v konkurznom a daňovom práve
--------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina