EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Súčasťou novely Exekučného poriadku, ktorou boli vykonané zásadné zmeny v exekučnom konaní, bola aj novela zákona o sociálnom poistení. Táto novela opätovne zavádza možnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť výkon rozhodnutia vo vlastnej réžii.

1. júla 2017 sa elektronická komunikácia pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri a zapísané organizačné zložky stala nevyhnutnosťou. Viac informácií k povinnej aktivácii nájdete vo vybranom príspevku.

Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom sa stávajú stále častejšie v praxi používaným právnym inštitútom, ktorý zároveň prináša množstvo otázok a nejasností. Ďalší príspevok ponúka podrobný a ucelený pohľad na problematiku cezhraničného vysielania zamestnancov od JUDr.et Mgr. Jozefa Tomana.

Na záver Vám predstavujeme rozšírenie našej ponuky kalkulačiek. Užívatelia EPI Právnych systémov môžu používať aj novú Kalkulačku na výpočet trov právneho zastúpenia advokáta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou od 1. 7. 2017   Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou od 1. 7. 2017
  Nové osobitné druhy výkonu rozhodnutia, úprava postupu v prípade, ak Sociálna poisťovňa nevymôže svoju pohľadávku.
 
Cezhraničné vysielanie zamestnancov   Cezhraničné vysielanie zamestnancov
  Výklad úpravy pracovnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom v príkladoch a vysvetleniach. Rozdiely medzi vyslaním zamestnanca, miestom výkonu práce v inom štáte a zahraničnou pracovnou cestou.
 
Čas strávený na pracovnej ceste   Čas strávený na pracovnej ceste
  Ako postupovať pri počítaní pracovnej doby, keď bol zamestnanec vyslaný na dvojdňovú pracovnú cestu, v rámci ktorej absolvuje školenie? Ako mu započítať odpracovanú dobu, keď má stanovený pružný pracovný čas?
 
Úrok z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty   Úrok z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty
  Príspevok predstavuje nové oprávnenie platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorým je nárok na finančnú náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Zákonodarca pre túto náhradu, resp. kompenzáciu za zadržaný nadmerný odpočet ustanovuje legislatívnu skratku „úrok z nadmerného odpočtu.“
 
Prvé rozhodnutia veľkého senátu   Prvé rozhodnutia veľkého senátu
  Podľa Civilného sporového poriadku, ak senát najvyššieho súdu dospeje k právnemu názoru, ktorý je odlišný od názoru vyjadreného v rozhodnutí iného senátu, postúpi veľkému senátu. Najvyšší súd zverejnil prvé dve rozhodnutia veľkého senátu.
 
 

Odporúčame:

 
Všeobecné správne konanie - Teória a prax   Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra   Konferencie: Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v konkurznom a daňovom práve
 
Všeobecné správne konanie – Teória a prax


----------------

(publikácia)
  Správny poriadok
a správny súdny poriadok
– Judikatúra

----------------
(publikácia)
  Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty
v konkurznom a daňovom práve
--------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina