EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Téma ochrany osobných údajov rezonuje v spoločnosti stále častejšie a intenzívnejšie. Ďalšie zmeny zavedie nové nariadenie EÚ s priamou účinnosťou aj pre Slovenskú republiku od mája 2018.  Aké nové pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia sú pripravené?

Procesný inštitút oddlženia, zavedený do slovenského právneho poriadku s účinnosťou od 1. januára 2006, sa dočkal svojej významnej zmeny, ktorá ho má posunúť smerom k väčšej prístupnosti dlžníkom, a tak napomôcť k riešeniu sociálno-ekonomických problémov nezanedbateľnej množiny obyvateľstva. O tom, ako sa stanovený cieľ podarilo splniť, pojednáva vybraný článok z Justičnej revue.

K tejto téme odporúčame aj nový príspevok, ktorý podrobne rozoberá oddlženie fyzickej osoby z daňového pohľadu.

Ďalší vybraný príspevok je venovaný zmenám účinným od 1. septembra 2017, ktoré sa dotknú školských zákonov, konkrétne zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ako aj zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. K téme odporúčame aj príspevok o zmenách vo financovaní regionálneho školstva od 1. septembra 2017.

Na záver odporúčame uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktoré sa týka interpretácie ustanovení CSP o trovách konania.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Pripravované zmeny v ochrane osobných údajov   Pripravované zmeny v ochrane osobných údajov
  Porovnanie súčasného zákona a nového nariadenia EÚ, ktoré sa začne uplatňovať 25. mája 2018. Dokumentácia podľa nariadenia.
 
Daňové a nedaňové výdavky – hlavné zmeny   Daňové a nedaňové výdavky – hlavné zmeny
  Prehľad zmien v uznávaní daňových výdavkov a vývojové tendencie v poslednom období.
 
Správny poriadok a Správny súdny poriadok – Judikatúra   Správny poriadok a Správny súdny poriadok – Judikatúra
  Do produktu Rozhodnutia súdov sme zaradili rozhodnutia z publikácie Správny poriadok a Správny súdny poriadok – Judikatúra, autor JUDr. Jozef Milučký a kolektív, z vydavateľstva Eurokódex, s.r.o.
 
Mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely   Mobilný telefón využívaný aj na súkromné účely
  Stačí zamestnávateľovi interná smernica a nemusí skúmať skutočnú výšku súkromných a pracovných hovorov?
 
Rozhodovanie o trovách konania v zmysle CSP   Rozhodovanie o trovách konania v zmysle CSP
  Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 222/2016 zo dňa 23. 3. 2017.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Obchodný zákonník – Veľký komentár   Publikácia: Všeobecné správne konanie – Teória a prax   Videoškolenie: Exekučné konanie – elektronizácia a centralizácia od 1. 4. 2017
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár


----------------

(publikácia)
  Všeobecné správne konanie – Teória a prax


----------------
(publikácia)
  Exekučné konanie – elektronizácia
a centralizácia
od 1. 4. 2017
--------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina