EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Národná rada SR schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá sa zameriava na nepoctivé zlučovanie obchodných spoločností, zavádza mechanizmy proti tzv. bielym koňom a zvyšuje zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov firiem. Vybraný príspevok ponúka prehľad týchto zmien.

Ďalšie zmeny nastali v oblasti využívania elektronických služieb štátu. Jednou z nich je tiež prísnejšia fikcia doručenia, na ktorú upozorňuje aj Ministerstvo spravodlivosti.

Popri súdnych možnostiach ochrany spotrebiteľa sa v poslednom čase začína v kontexte spotrebiteľských sporov čoraz intenzívnejšie skloňovať alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Aké uplatnenie tu nachádza mediácia?

V súvislosti s touto témou odporúčame aj príspevok z Justičnej revue o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách v rámci práva proti nekalej súťaži.

Odporúčame tiež príspevok, ktorý rozoberá rozhodnutie Veľkého senátu Najvyššieho súdu SR o kumulácii dôvodov prípustnosti dovolania.

Na záver ešte rozhodnutie, v ktorom súd riešil situáciu, kedy mu bolo doručené rozhodnutie Sociálnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok. Obsahom zásielky nebolo iné písomné podanie, v ktorom by žalobkyňa uviedla, čoho domáha vo vzťahu k predloženému rozhodnutiu. Ako súd postupoval?

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
15 najdôležitejších noviniek v Obchodnom zákonníku k 1. 1. 2018   15 najdôležitejších noviniek v Obchodnom zákonníku k 1. 1. 2018
  Opatrenia proti nepoctivému zlučovaniu obchodných spoločností a proti tzv. bielym koňom. Zmeny v Trestnom zákone, v zápisoch do obchodného registra.
 
Aktuálne zmeny vo využívaní elektronických služieb štátu   Aktuálne zmeny vo využívaní elektronických služieb štátu
  Osem noviniek v elektronických službách štátu, ale aj podrobný prehľad zmien, ktoré zaviedla novela zákona o e-Governmente k 1. 11. 2017
 
Mediácia v spotrebiteľských sporoch   Mediácia v spotrebiteľských sporoch
  Pojem mediácia, porovnanie mediácie a súdneho konania a rozoberanie praktických aspektov jej aplikácie v spotrebiteľských sporoch.
 
Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane   Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane
  Lehoty na vykonanie niektorých úkonov zo strany daňového subjektu voči správcovi dane a ich dôsledky.
 
K náležitostiam správnej žaloby podanej fyzickou osobou   K náležitostiam správnej žaloby podanej fyzickou osobou
  Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 20Sa/15/2017 zo dňa 27. júna 2017
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Všeobecné správne konanie - Teória a prax   Konferencia: Ochrana osobných údajov a GDPR   Školenie: Online bezpečnosť - bezpečnostné riziká zamestnancov v prostredí internetu
 
Všeobecné správne konanie – Teória a prax


----------------

(publikácia)
  Ochrana osobných
údajov a GDPR


-------------------
(konferencia)
  Online bezpečnosť
– bezpečnostné riziká zamestnancov v prostredí internetu
--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina