EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


V rámci príprav na blížiacu sa daňovú sezónu sme pre Vás pripravili prehľad súdnych rozhodnutí. Pomôžu Vám pri posudzovaní, či zvolený daňový postup nie je za hranicou daňovej optimalizácie a nebude neskôr posúdený ako správny delikt alebo trestný čin.

V súčasnej dobe sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s viacerými pohľadmi na vznik práva k finančnému odškodneniu, resp. finančnému odškodňovaniu ako takému pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Je možné zamestnancovi na základe pracovného úrazu alebo choroby z povolania priznať náhradu škody a zároveň aj náhradu nemajetkovej ujmy? Názory súdov sa v tejto otázke líšia, viac informácií nájdete vo vybranom príspevku.

V novembri vyšla v Zbierke zákonov novela Obchodného zákonníka, viac informácií o zmenách nájdete v príspevkoch k tejto téme.

Súčasný zákon o ochrane osobných údajov bude platiť iba do 25. 5. 2018, keďže sa od tohto dňa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Vo viacerých ustanoveniach nariadenie uvádza, že podrobnosti sa upravia vnútroštátnym predpisom. Týmto predpisom bude nový zákon, ktorý Národná rada SR schválila 29. 11. 2017. O zmenách v ochrane osobných údajov týkajúcich sa postavenia zodpovednej osoby podľa v súčasnosti platného zákona a očakávanej novej právnej úpravy si prečítajte vo vybranom príspevku.

Najvyšší súd SR zverejnil novú Zbierku rozhodnutí s rozhodnutiami v trestných veciach, všetky rozhodnutia nájdete v systéme EPI. Na záver vyberáme zaujímavé rozhodnutie z tejto najnovšej Zbierky.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Daňová optimalizácia v rozhodnutiach súdov   Daňová optimalizácia v rozhodnutiach súdov
  Neoprávnene uplatnené daňové zvýhodnenie, uznávanie daňových výdavkov.
 
Odškodňovanie pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania   Odškodňovanie pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania
  Náhrada škody, náhrada nemajetkovej ujmy, predpoklady zodpovednosti, pokuty pre zamestnávateľov a rozbor vybranej judikatúry.
 
Súdne trovy   Súdne trovy
  Spoločnosť ako žalobca procesne zastavila súdne konanie – (späťvzatie žaloby). Z tohto dôvodu je povinná uhradiť súdne trovy (§ 256 ods. 1 CSP). Budú tieto súdne trovy pre spoločnosť uznaným daňovým výdavkom?
 
Zrušenie daňovej licencie od 1. 1. 2018   Zrušenie daňovej licencie od 1. 1. 2018
  Ako postupovať pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2017 – vysvetlenia a príklady.
 
Stanovisko Najvyššieho súdu SR k výkladu § 237 a § 238 TZ   Stanovisko Najvyššieho súdu SR k výkladu § 237 a § 238 TZ
  Stanovisko z 25. septembra 2017, sp. zn. Tpj 28/2017, na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovení § 237 a § 238 Trestného zákona v súvislosti s povinnosťami správcu podstaty v konkurznom konaní.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Trestný poriadok – Veľký komentár   Webinár: Ochrana osobných údajov 2018 pre e-shopy. Čo prinesie GDPR nariadenie?   Školenie: Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny
 
Trestný poriadok
– Veľký komentár


----------------

(publikácia)
  Ochrana osobných
údajov 2018 pre e-shopy.
Čo prinesie GDPR nariadenie?
--------------
(webinár)
  Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny
--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina