EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Veľké upratovanie. Aj tak by sa dala nazvať aktuálna novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je účinná od 1. 11. 2018.

Nová úprava má priniesť jednoznačnejšiu a prehľadnejšiu úpravu prijímania rozhodnutí vlastníkmi, zaviesť mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti o veciach týkajúcich sa správy domu a účinnejšie mechanizmy na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domov. Podrobný prehľad zmien nájdete vo vybranom príspevku.

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil v novembri rozbor náhľadu úradu na ochranu a spracúvanie osobných údajov osôb konajúcich za právnické osoby a fyzických osôb – podnikateľov. K problematike GDPR odporúčame aj nové videoškolenie Poverenie na spracúvanie osobných údajov.

Z obsahu nového čísla časopisu Justičná revue dávame do pozornosti príspevok prezentujúci výhody a nevýhody využívania elektronických schránok podľa Ústredného portálu verejnej správy.

Na záver ponúkame veľký výber rozhodnutí krajských súdov, Najvyššieho súdu SR aj Najvyššieho súdu ČR k trovám konania.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Novinky v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov   Novinky v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  Presnejšie pravidlá pre zmluvy o výkone správy, nové povinnosti správcov, nová úprava hlasovania.
 
Zákaz vstupu so zbraňou   Zákaz vstupu so zbraňou
  Práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu, nosenie zbraní do priestorov označených zákazom.
 
Miesto výkonu práce – Slovenská republika   Miesto výkonu práce – Slovenská republika
  Aktuálna judikatúra k posudzovaniu nezákonného rozhodnutia.
 
Zmluva o prevode časti obchodného podielu   Zmluva o prevode časti obchodného podielu
  Rozdelenie obchodného podielu pri prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.
 
K spochybneniu doručenky ako verejnej listiny   K spochybneniu doručenky ako verejnej listiny
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžo 56/2016 zo dňa 26. 4. 2018
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Zákon o e–Governmente – Komentár   Školenie: KONTROLA dodržiavania GDPR   Školenie: Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (8 kreditných bodov)
 
Zákon
o e–Governmente
– Komentár


-----------------

(publikácia)
  KONTROLA
dodržiavania GDPR--------------
(školenie)
  Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie
(8 kreditných bodov)

--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina