EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Ucelený pohľad na dedičské konanie ponúka článok, ktorý je zhrnutím právnej úpravy podľa Civilného mimosporového poriadku.

K tejto téme odporúčame aj príspevok z Justičnej revue K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa.

Novému zákonu o hazardných hrách, ktorý ako kompletne nová právna úprava vstúpil do účinnosti v marci 2019, sa venuje ďalší vybraný príspevok.

Pokiaľ dôjde k vydaniu nezákonného rozhodnutia zo strany štátneho orgánu, poškodený má možnosť za splnenia zákonných podmienok uplatniť si nárok na náhradu škody. Článok k tejto téme rieši, ako sa zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci uplatňuje v daňovej oblasti.

V online podobe nájdete aj nové komentáre z produkcie vydavateľstva Eurokódex – o poplatkoch za uloženie odpadovKatastrálny zákon.

Na záver odporúčame zaujímavé rozhodnutie k posúdeniu dôvodnosti ďalšej porady s klientom a nároku na trovy právneho zastúpenia s touto poradou súvisiace.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Dedičské konanie podľa Civilného mimosporového poriadku   Dedičské konanie podľa Civilného mimosporového
poriadku
  Príslušnosť súdu, notár ako súdny komisár, veriteľ poručiteľa, BSM, likvidácia dedičstva.
 
Náhrada škody od štátu v daňových veciach   Náhrada škody od štátu v daňových veciach
  Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v daňovej oblasti, výber judikatúry.
 
Nový zákon o hazardných hrách   Nový zákon o hazardných hrách
  Od 1. marca 2019. Porovnanie s predchádzajúcou úpravou, zodpovedné hranie, register vylúčených osôb.
 
Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov   Smernica o poskytovaní príspevkov na rekreáciu
zamestnancov
  Vzor smernice zamestnávateľa pre poskytovanie príspevku na rekreáciu.
 
Trovy právneho zastúpenia a dôvodnosť ďalšej porady s klientom   Trovy právneho zastúpenia a dôvodnosť ďalšej porady
s klientom
  Krajský súd v Trenčíne posudzoval dôvodnosť ďalšej porady s klientom a nárok na odmenu advokáta za tento úkon.
 
 
Odporúčame:
 
EPI konferencia: KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA 2019   Publikácia: Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa   Publikácia: Katastrálny zákon – Komentár
 
Konkurz
a reštrukturalizácia 2019

-------------------

(konferencia)
  Odpadové
hospodárstvo 2019

-----------------
(publikácia)
  Katastrálny zákon
– komentár

----------------

(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina