Pravo a Judikatúra
facebook twiter google+
Pravo a Judikatúra
 1. Rozsah doplnenia dokazovania v odvolacom konaní
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1467/2014 zo dňa 31. 3. 2015
 2. Podmienka právneho záujmu vedľajšieho účastníka a jeho účasť v konaní
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 113/2014 zo dňa 17. 2. 2015
 3. K solidárnej zodpovednosti za škodu útočníkov pri spoločne vedenom útoku
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 269/2014 zo dňa 28. 5. 2014
 4. Zmena pomerov ako dôvod zrušenia služobnosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3732/2014 zo dňa 24. 2. 2015
 5. Likvidácia dedičstva a zánik ručenia zaisťujúceho zaniknutý záväzok dlžníka
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 919/2014 zo dňa 26. 2. 2015
 6. K zisťovaniu priemerného zárobku zamestnanca vykonávajúceho podnikateľskú činnosť po zistení choroby z povolania
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1525/2014 zo dňa 9. 4. 2015
 7. K právu nadobúdateľa spoluvlastníckeho podielu domáhať sa určenia neplatnosti kúpnej zmluvy pre porušenie predkupného práva
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 239/2012 zo dňa 13. 8. 2015
 8. K náhrade nákladov exekúcie (výkonu rozhodnutia) pri jej zastavení z dôvodu materiálnej a formálnej nevykonateľnosti exekučného titulu
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 402/2014 zo dňa 14. 5. 2014
 9. K obsahu dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 860/2012 zo dňa 30. 6. 2015
 10. K rozhodovaniu o náhrade nákladov konania v konaní o vyporiadaní spoločného majetku manželov
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3331/2014 zo dňa 24. 2. 2015
 11. K aplikácii § 388 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka na námietku premlčania práva dovolať sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 2076/2013 zo dňa 17. 6. 2015
 12. Právomoc súdu k rozhodnutiu o určenie existencie záložného práva k veci zriadeného rozhodnutím finančného úradu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1997/2014 zo dňa 26. 2. 2015
 13. Okamih uzatvorenia zmluvy nastáva až dôjdením vyjadrenia súhlasu s návrhom navrhovateľovi
  Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 2CoE/204/2015 zo dňa 10. 7. 2015
 14. Pri aplikácii moderačného práva podľa § 150 OSP musí byť účastníkom poskytnutá možnosť reagovať
  Rozhodnutie Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 1593/15 zo dňa 25. 8. 2015
 15. K všeobecnej prevenčnej povinnosti zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1924/2013 zo dňa 9. 3. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina