Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

určite ste sa stretli s plnomocenstvom na zastupovanie v určitej záležitosti, v ktorom sú zároveň príkladmo vymedzené aj konkrétne úkony. Oprávňuje takéto plnomocenstvo splnomocniteľa konať aj v prípadoch, ktoré v ňom nie sú priamo pomenované?

Nielen v slovenskej, ale aj v českej judikatúre sa prejavuje trend, podľa ktorého by osobe disponujúcej odborným právnym aparátom (napr. štátna inštitúcia, prípadne obec či mesto) nemala byť priznaná náhrada trov právneho zastúpenia. Aký je názor Najvyššieho súdu SR na tento trend?

Do akej miery je vlastník povinný predchádzať pádu stromu či jeho vetiev?

Má oprávnený dedič nárok na vydanie celého dedičstva od nepravého dediča alebo iba časti dedičstva zodpovedajúcej jeho dedičskému podielu?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 2/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K demonštratívnemu vymedzeniu úkonov v plnomocenstve
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2MCdo/8/2014 zo dňa 30. 6. 2015
 2. Obrana účastníka konania pri zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku
  pri zamietnutí žiadosti o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov

  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 4239/2013 zo dňa 29. 1. 2014
 3. Premlčanie nárokov z absolútnych obchodov so spotrebiteľmi sa posudzuje podľa Občianskeho zákonníka
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8MCdo/3/2015 zo dňa 28. 8. 2015
 4. K rozsahu všeobecnej prevenčnej povinnosti vlastníka predchádzať pádu stromu či jeho vetiev
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 2508/2012 zo dňa 4. 12. 2013
 5. K stanoveniu hodnoty predmetu konania o určení vlastníctva k nehnuteľnosti
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4MCdo/15/2013 zo dňa 27. 1. 2015
 6. Likvidácia dedičstva a zánik ručenia zaisťujúceho zaniknutý záväzok dlžníka
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 3490/2014 zo dňa 25. 2. 2015
 7. K priznaniu náhrady trov právneho zastúpenia účastníkovi s odborným právnym aparátom
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4MCdo/16/2014 zo dňa 29. 9. 2015
 8. Určenie rozsahu bezdôvodného obohatenia vzniknutého plnením bez právneho dôvodu je v prípade investícií do cudzieho majetku určený rozdielom medzi trhovou cenou veci
  pred vložením investícií a jej trhovou cenou po vložení investícií

  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 1164/2013 zo dňa 8. 7. 2014
 9. K žalobe na vydanie majetku z dedičstva podanej oprávneným dedičom
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 2401/2013 zo dňa 27. 3. 2015
 10. Oprávnenie vedľajšieho účastníka na podanie dovolania proti výroku o náhrade nákladov konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 644/2014 zo dňa 23. 4. 2014
 11. K zodpovednosti za škodu spôsobenú pádom bremena v dôsledku defektu upevnenia viazacích reťazí žeriavu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 1641/2014 zo dňa 18. 2. 2015
 12. K ukladaniu trestu za trestný čin nedbanlivostného ublíženia na zdraví podľa § 158
  Trestného zákona

  Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To/68/2015 zo dňa 2. 11. 2015
 13. K podmienkam zrušenia vecného bremena (služobnosti) pre zmenu pomerov;
  K legitimácii na podanie žaloby na zrušenie služobnosti pre zmenu pomerov

  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 4494/2014 zo dňa 27. 5. 2015
 14. Povaha nároku ustanoveného zástupcu na náhradu hotových výdavkov a odmeny za zastupovanie
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 1028/2014 zo dňa 29. 10. 2014
 15. K predpokladom vrátenia zaplateného súdneho poplatku, na vrátenie ktorého vznikol
  nárok neskôr, než v kalendárnom roku, v ktorom bol zaplatený

  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 5462/2014 zo dňa 20. 4. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 2/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina