Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

právna úprava používa pojmy, ktorých výklad nie je vždy jednoznačný. Vybrali sme pre Vás niekoľko zaujímavých rozhodnutí, v ktorých súdy rozhodli a zdôvodnili výklad takýchto pojmov.


Príkladom nejednoznačného pojmu je napr. úspech v konaní, ktorý je dôležitý pre priznanie trov konania. Žalobca sa domáhal zaplatenia zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Nebolo mu priznané, ale dosiahol satisfakciu uložením povinnosti škodcovi nahradiť mu nemateriálnu ujmu. Bol alebo nebol takýto žalobca úspešný konaní?


Obecné zastupiteľstvo má schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie s ním. V praxi vznikajú nejasnosti ohľadom otázky, ktoré obsahové náležitosti právneho úkonu musia byť zastupiteľstvom schválené, aby bol právny úkon platný.


V ďalšom z rozhodnutí navrhovateľ formuloval žalobný petit tak, že nie je vykonateľný. Znamená to, že jeho návrh na začatie konania treba odmietnuť?


Je podmienkou platnosti budúcej zmluvy o prevode obchodného podielu aj dohoda o odplatnosti alebo bezodplatnosti takéhoto prevodu?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 3/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K procesnému úspechu v konaní o zaplatenie zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu spôsobenú nesprávnym úradným postupom spočívajúcom v neprimeranej dĺžke konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 2707/2013 zo dňa 5. 2. 2014
 2. Doba nájmu „presahujúca obvyklú dĺžku ľudského života“
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 60/2012 zo dňa 29. 1. 2014
 3. K zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za škodu na zdraví v prípade nedostatočného poučenia o možných rizikách a alternatívach zákroku
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 1381/2013 zo dňa 29. 4. 2015
 4. K náležitostiam schválenia právneho úkonu mestským zastupiteľstvom
  Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 25CoKR/10/2014 zo dňa 15. 6. 2015
 5. K právu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie o záležitostiach spoločnosti
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 2189/2012 zo dňa 20. 5. 2014
 6. K zodpovednosti štátu za prieťahy v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva z hľadiska nemožnosti nehnuteľnosť určitým spôsobom užívať a dosiahnuť zisk
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 1930/2014 zo dňa 17. 2. 2015
 7. K zodpovednosti štátu za škodu predstavovanú nákladmi, ktoré obvinení vynaložili v súvislosti s podaním návrhu na peňažnú záruku podľa Trestného poriadku
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 4274/2014 zo dňa 15. 4. 2015
 8. K účinkom omylu v pracovnom práve
  Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 5CoPr/3/2015 zo dňa 17. 9. 2015
 9. K spoluúčasti na náhrade škody v prípade súbehu škody spôsobenej trestným činom a iným protiprávnym konaním
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 2659/2013 zo dňa 28. 7. 2015
 10. K označeniu nehnuteľností v petite formulovanom účastníkom konania
  Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 16Co/35/2015 zo dňa 20. 8. 2015
 11. Strata neulovených rýb žijúcich vo vodných tokoch spôsobená chráneným živočíchom
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 3335/2013 zo dňa 24. 3. 2015
 12. K náležitostiam zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu
  Uznesenie NS ČR sp. zn. 29 Cdo 898/2013 zo dňa 25. 2. 2015
 13. K záväznosti odôvodnenia rozsudku
  Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 11Co/310/2015 zo dňa 28. 9. 2015
 14. K aplikácii § 196a Obch. zák. pri zabezpečení vlastných pohľadávok akciovej spoločnosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 4099/2014 zo dňa 6. 8. 2015
 15. K aplikácii ustanovenia § 308 Obchodného zákonníka vo vzťahu medzi ručiteľmi
  Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 394/2015-13 zo dňa 16. 9. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 3/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina