Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Viesť dieťa za ruku cez cestu alebo ho nechať prejsť samostatne? Aký blahobyt zabezpečiť dieťaťu, keď si to rodič môže dovoliť? Dve veľmi zaujímavé rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky sa dotýkajú práva rodiča rozhodovať o spôsobe výchovy dieťaťa. Jedno vo vzťahu k posudzovaniu splnenia povinnosti dohliadať na deti a druhé vo vzťahu k určeniu výšky materiálneho zabezpečenia dieťaťa.

Veľmi významné rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky k nákladom liečenia pri náhrade škody odôvodňuje širší výklad ustanovenia § 449 OZ. Nárok na náhradu nákladov liečenia predstavuje tiež udržanie viac či menej stabilizovaného zdravotného stavu aj v situácii, kedy sa ďalšie zlepšenie nepredpokladá a tiež nárok na skutočne vynaložené náklady na zaistenie pomoci pri základných životných úkonoch poškodeného, či zaistenie chodu jeho domácnosti, ktoré poškodený s trvalými následkami poškodenia zdravia už nemôže sám vykonávať.

Ako riešiť situáciu, keď účastníci konania vo vyvlastňovacom konaní nesúhlasili s výškou navrhnutej finančnej náhrady za vyvlastňovaný pozemok?

Je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie s úhradou kúpnej ceny po postúpení pohľadávky?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 4/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Pravo a Judikatúra
 1. K preferencii dohody o určení výživného pred jeho autoritatívnym stanovením formou súdneho rozhodnutia
  Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 10CoP/11/2015 zo dňa 2. 9. 2015
 2. K obligatórnemu nariadeniu znaleckého dokazovania pri spore o výšku náhrady za predmet vyvlastnenia
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Sžo 191/2015 zo dňa 1. 12. 2015
 3. Prelom zásady rovnakej životnej úrovne dieťaťa a rodiča pri stanovovaní výživného
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. IV. ÚS 650/15 zo dňa 16. 12. 2015
 4. Schválenie súdneho zmieru prekračujúceho svojim obsahom predmet konania
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 29 Cdo 1962/2013 zo dňa 24. 6. 2015
 5. K širšiemu poňatiu nákladov liečenia pri náhrade škody
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 31 Cdo 1778/2014 zo dňa 14. 1. 2015
 6. Vlastný byt v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 260/2011 Z. z.
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Sžo 36/2014 zo dňa 28. 1. 2016
 7. K zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú v prípadoch tzv. povinného očkovania
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 25 Cdo 3953/2014 zo dňa 27. 5. 2015
 8. K zvýšenému záujmu na riadnom preskúmaní trestných oznámení poškodených so slabším sociálnym či ekonomickým postavením
  Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. II. ÚS 3626/13 zo dňa 16. 12. 2015
 9. Nedostatok formy plnej moci, pre ktorú Občiansky zákonník vyžaduje formu notárskeho zápisu
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 zo dňa 27. 11. 2014
 10. Intenzita rodičovského dohľadu pri posudzovaní zodpovednosti za vzniknutú ujmu
  Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. I. ÚS 1587/15 zo dňa 15. 12. 2015
 11. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva k súboru priestorovo nadväzujúcich nehnuteľností ich delením
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 22 Cdo 1450/2015 zo dňa 17. 6. 2015
 12. Zahladenie odsúdenia nemá povahu fikcie nespáchania trestného činu
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 3Tos/19/2015 zo dňa 8. 7. 2015
 13. Lehota na podanie žaloby o určenie dedičského práva pri podaní žiadosti o ustanovenie zástupcu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 235/2014 zo dňa 8. 7. 2015
 14. Podmienky pre posúdenie nároku na starobný dôchodok vs. zohľadnenie doby zamestnania
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 So 7/2015 zo dňa 26. 11. 2015
 15. K možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy pre omeškanie s úhradou kúpnej ceny po postúpení pohľadávky
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 zo dňa 27. 11. 2014
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 4/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina