Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

všeobecné súdy po začiatku povinnej školskej dochádzky spravidla zužujú styk dieťaťa s druhým rodičom na víkendové dni, a to s odkazom na potrebnú stabilitu a nutnosť vytvorenia režimu počas dní, keď prebieha vyučovanie. Ako Ústavný súd Českej republiky odôvodnil svoj kritický postoj k tomuto záveru, sa dozviete z vybraného rozhodnutia.

Krajský súd Trenčín v ďalšom z vybraných rozhodnutí upozorňuje na významné rozlišovacie kritérium v prípade súbehu výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovného pomeru. Uvádza, ako odlíšiť právny rámec činností, ktoré vykonáva člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti z titulu výkonu funkcie a ktoré, naopak, vykonáva v režime pracovného pomeru.

Môže existovať dobrá viera ako predpoklad vydržania vlastníckeho práva pri vzniku držby veci na základe zmluvy absolútne neplatnej pre nezrozumiteľnosť?

Syn, ktorý mal vodičské oprávnenie v čase, keď matka bola na dovolenke, vzal kľúče od jej vozidla uložené na obvyklom mieste, zobral si jej auto a spôsobil školu. Zavinila matka ako prevádzateľka motorového vozidla škodu, ktorú bez jej vedomia syn spôsobil?

Je obťažovanie hlukom, ktorý preukázateľne prekračuje hlukové limity, z tréningového futbalového ihriska považované za obťažovanie nad mieru primeranú pomerom?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 6/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K nadobudnutiu držby
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 204/2013 zo dňa 25. 3. 2015
 2. Vydanie veci jednému z manželov za trvania manželstva v súvislosti s poskytnutím náhrady podľa predpisov o reštitúcii majetku a spoločný majetok manželov
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 314/2013 zo dňa 24. 2. 2015
 3. Dobré mravy a prekážky brániace vydaniu nehnuteľnosti oprávnenej osobe podľa zákona o pôde
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 3424/2014 zo dňa 25. 2. 2015
 4. K úprave rozsahu styku rodiča so školopovinným dieťaťom
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. III. ÚS 2298/15 zo dňa 15. 3. 2016
 5. Vecná legitimácia a podmienky konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 5252/2014 zo dňa 24. 2. 2015
 6. Vykonanie peňažného trestu nebráni podaniu dovolania proti rozhodnutiu o jeho uložení
  Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 555/2015-19 zo dňa 9. 3. 2016
 7. K obťažovaniu hlukom pochádzajúcim z tréningového futbalového ihriska
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 2270/2012 zo dňa 25. 3. 2015
 8. Náhrada za obmedzovanie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 49/2014 zo dňa 14. 4. 2016
 9. Osoba zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 313/2013 zo dňa 14. 4. 2016
 10. K vymedzeniu nákladov nevyhnutných na opravu nebo údržbu spoločnej veci a prieskumná činnosť dovolacieho súdu k tejto otázke
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 1248/2013 zo dňa 25. 3. 2015
 11. K prekážke veci rozhodnutej v exekučnom konaní
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 3CoE/4/2015 zo dňa 27. 1. 2016
 12. K súbehu výkonu funkcie štatutárneho orgánu a pracovného pomeru
  Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 5CoPr/2/2015 zo dňa 9. 3. 2016
 13. Dobrá viera ako predpoklad vydržania vlastníckeho práva pri vzniku držby veci na základe zmluvy absolútne neplatnej pre nezrozumiteľnosť
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 4742/2014 zo dňa 24. 2. 2015
 14. Námietka premlčania v rozpore s dobrými mravmi
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 441/2013 zo dňa 31. 3. 2016
 15. K postupu súdu pri úvahe o použití moderačného práva pri rozhodovaní o náhrade nákladov konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 825/2015 zo dňa 7. 4. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 6/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina