Pravo a Judikatúra
facebook twiter google+
Pravo a Judikatúra
 

Vážení užívatelia epi.sk,

je prekážkou priznania nároku podľa žaloby o ochrane osobnosti skutočnosť, že takéto konanie už bolo postihnuté v priestupkovom konaní? Môže teda vo veci ochrany osobnosti dôjsť k súbehu nárokov v priestupkovom konaní a v občianskoprávnom konaní?

Rozvedený nepodnikajúci manžel živnostníka, pokiaľ nedošlo k žiadnej dohode ohľadom rozsahu BSM, sa má spolupodieľať na dlhoch svojho manžela spätých s výkonom jeho povolania.
Má tiež právo podieľať sa na nadobúdaní vecí spätých so živnostenským podnikaním druhého manžela, alebo ich podnikajúci manžel nadobúda do svojho výlučného vlastníctva, pretože ide o veci slúžiace výlučne na výkon jeho podnikateľskej činnosti?

Je spravodlivé a reálne požadovať preukázanie neexistencie určitej právnej skutočnosti? K tejto otázke sa vyjadruje Najvyšší súd SR v rozhodnutí týkajúcom situácie, keď poisťovňa koná, ako keby poistenie trvalo a poistený sa domáha plnenia z poistnej zmluvy, ale nevie preukázať zaplatenie poistného.

Je prípustný taký spôsob určenia výšky úrokov, ktorý je závislý od premenlivej, a to dopredu nezistiteľnej hodnoty?

Kto zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dobe medzi skončením nájmu a odovzdaním veci prenajímateľovi?

Je potrebné s cieľom zachovania procesných lehôt v prípade odosielania podaní formou listových zásielok využívať výlučne služby Slovenskej pošty, a. s.?

Nič nie je stopercentné a tak sa môže stať, že dôjde k strate podania na súde, prípadne, že súd obhajuje zásadou hospodárnosti prideľovanie prípadov iným sudcom. Ako Ústavný súd ČR takéto prípady posúdil v kontexte ústavou zaručených práv?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 8/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Pravo a Judikatúra
 1. Živnostenské podnikanie druhého manžela a rozsah BSM
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 1/2014 zo dňa 14. 4. 2016
 2. K rozvrhu práce súdu a zásade zákonného sudcu
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I.ÚS 2769/15 zo dňa 15. 6. 2016
 3. K určeniu výšky úroku závislej od premenlivej vopred nezistiteľnej veličiny
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 ECdo 154/2013 zo dňa 26. 5. 2015
 4. K správnemu postupu súdu pri strate podania chybou súdu
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. IV.ÚS 3173/15 zo dňa 17. 5. 2016
 5. Zodpovednosť nájomcu za škodu podľa § 683 ods. 1 Občianskeho zákonníka trvá aj po skončení nájmu do vrátenia veci prenajímateľovi
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 26 Cdo 3625/2014 zo dňa 15. 4. 2015
 6. K ukladaniu pokút a sankcií
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Sžf 48/2015 zo dňa 5. 4. 2016
 7. K povinnosti súdov interpretovať obsah žaloby tak, aby ju bolo možné prejednať
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I.ÚS 3564/15 zo dňa 7. 6. 2016
 8. Rozhodovanie o náhrade nákladov v konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3730/2015 zo dňa 26. 1. 2016
 9. K nárokovateľnosti odmeny za úspešné splnenie mimoriadnej alebo obzvlášť významnej pracovnej úlohy
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 4481/2014 zo dňa 23. 2. 2016
 10. K súbehu priestupkového konania a občianskoprávneho konania vo veci ochrany osobnosti
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 293/2015 zo dňa 6. 6. 2016
 11. K zachovaniu lehoty v prípade odovzdania podania súkromnoprávnej obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa doručovaním zásielok
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 1128/2015 zo dňa 24. 5. 2016
 12. Skutočnosti zistené súdom z internetu ako „skutočnosti všeobecne známe“
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 21 Cdo 5278/2014 zo dňa 31. 3. 2016
 13. K aktívnej legitimácii pri vymáhaní úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 193/2014 zo dňa 6. 6. 2016
 14. K aplikácii inštitútu sankčných úrokov podľa Daňového poriadku
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Sžf 14/2015 zo dňa 5. 4. 2016
 15. Dôkazné bremeno k trvaniu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 190/2014 zo dňa 24. 6. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 8/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina