Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

viete prečo otcove platby na zmluvu o stavebnom sporení uzatvorenú v prospech maloletého dieťaťa nemožno považovať za plnenie výživného na tvorbu úspor dieťaťa?

Je porušovaním domovej slobody aj vniknutie do stanu?
Podľa tzv. teórie zdania nestačí, že sudca je objektívne nestranný, ale musí sa ako nestranný javiť aj v očiach strán. Ako súd túto teóriu uplatnil v prípade vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania z dôvodu jeho rodinných vzťahov?

Možno sa domáhať zaplatenia zmluvnej pokuty aj po odstúpení od zmluvy?
Pri spore medzi podielovými spoluvlastníkmi navzájom, v prípade protiprávneho zásahu jedného z nich, je prostriedkom obrany negatórna žaloba alebo nástroje vyplývajúce zo správy spoločnej veci?

Za akých podmienok má zhotoviteľ diela nárok na dohodnutú cenu zníženú o to, čo ušetril nedokončením diela?
Najlepší záujem dieťaťa v judikatúre stále rezonuje. Ako súd posúdil prípad, keď dieťa navštevovalo dve školy, aby mohlo pokračovať v striedavej osobnej starostlivosti, ale podľa posudku znalca navštevovanie dvoch škôl negatívne vplýva na psychickú pohodu dieťaťa?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 9/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K posudzovaniu kritérií pre zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. II. ÚS 169/16 zo dňa 24. 6. 2016
 2. Nemožnosť domáhať sa zaplatenia zmluvnej pokuty pri odstúpení od zmluvy
  Rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 5Co/971/2015 zo dňa 29. 6. 2016
 3. Predpoklady, za naplnenia ktorých má zhotoviteľ diela nárok na dohodnutú cenu zníženú o to, čo ušetril nedokončením diela
  Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 2Cob/119/2015 zo dňa 29. 4. 2016
 4. Neoprávnené vniknutie do stanu vs. naplnenie skutkovej podstaty prečinu porušovania domovej slobody
  Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To/108/2015 zo dňa 14. 3. 2016
 5. Plnenie otca na zmluvu o stavebnom sporení uzavretú v prospech maloletého dieťaťa nemožno považovať za plnenie výživného na tvorbu úspor dieťaťa
  Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 6CoP/96/2015 zo dňa 23. 2. 2016
 6. K opätovnému odloženiu výkonu trestu odňatia slobody
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Tdo 48/2016 zo dňa 14. 7. 2016
 7. Povinnosť rodičov zabezpečiť výživu svojho dieťaťa a až následne využiť zostávajúce finančné prostriedky na uspokojovanie svojich vlastných potrieb ako základná podmienka správneho určenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu
  Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 6Co/1162/2015 zo dňa 23. 2. 2016
 8. K vylúčeniu sudcu z vykonávania úkonov trestného konania z dôvodu jeho rodinných vzťahov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Tdo 80/2015 zo dňa 13. 7. 2016
 9. K analogickému uplatneniu kritérií pre rozhodovanie o osobnej starostlivosti pri rozhodovaní o styku
  Nález Ústavného súdu ČR SR sp. zn. I. ÚS 153/16 zo dňa 26. 7. 2016
 10. Prikázanie stavby v spoločnom imaní manželov stojacej na pozemku len jedného z účastníkov do podielového spoluvlastníctva účastníkov v konanie o vyporiadanie spoločného imania manželov
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3565/2013 zo dňa 22. 7. 2015
 11. Materiálna nevykonateľnosť exekučného titulu a prekážka veci rozsúdenej
  Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 14CoE/76/2016 zo dňa 13. 6. 2016
 12. Uplatnenie zhodných skutkových tvrdení ohľadom hodnoty nehnuteľných vecí v konaní o vyporiadanie spoločného majetku manželov
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 2913/2015 zo dňa 6. 10. 2015
 13. Prípustnosť negatórnej žaloby medzi spoluvlastníkmi
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3523/2015 zo dňa 26. 1. 2016
 14. Konanie o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva k súboru nehnuteľností
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 4063/2015 zo dňa 26. 1. 2016
 15. Platnosť písomnej zmluvy o zriadenie vecného bremena urobenej vo forme vadného notárskeho zápisu pri zmluvnej účasti osoby, ktorá nevie čítať a písať
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 2698/2013 zo dňa 25. 8. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 9/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina