Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

pri dedení podľa závetu môže nastať aj situácia, že závetný dedič nebude dediť. Vzniká otázka, čo sa stane s podielom, na ktorý mal podľa závetu takýto dedič nárok. Rozdelí sa medzi ostatných dedičov zo závetu alebo nastupujú dedičia zo zákona?

Ako posudzovať podanie na súd v elektronickej podobe, ktoré obsahuje sprievodný text, ale neobsahuje zamýšľanú prílohu?

Môže obec odmietnuť sprístupnenie informácie o celkovej sume za užívanie verejného priestranstva a argumentovať tým, že ide o daňové tajomstvo?

Krajský súd Trnava ponúkol pre prax veľmi užitočnú informáciu, keď zovšeobecnil podiel na čistom príjme povinného rodiča, ktorý by mal byť určený pre plnenie vyživovacej povinnosti. O aký podiel ide?

Musí plná moc udelená na uzatvorenie záložnej zmluvy týkajúcej sa určitej nehnuteľnosti obsahovať aj bližšie údaje o osobe, s ktorou môže byť záložná zmluva uzatvorená?

Rámcová zmluva nezakladá záväzkový vzťah s právami a povinnosťami z neho vyplývajúcimi. Môžu si zmluvné strany v takejto zmluve dojednať aj povinnosť uzatvárať jednotlivé realizačné zmluvy?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 10/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. Nariadenie neodkladného opatrenia majúce povahu v dočasnom zverení maloletého do osobnej starostlivosti starej matky maloletého
  Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 10CoP/28/2016 zo dňa 31. 8. 2016
 2. K neopodstatnenosti preukazovania existencie bezprostrednej ujmy hroziacej zastavením dodávok elektriny do nehnuteľnosti
  Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 26Co/191/2016 zo dňa 19. 8. 2016
 3. K neodkladnému opatreniu vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého
  Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 20CoP/100/2016 zo dňa 5. 8. 2016
 4. Elektronické podanie neobsahujúce zamýšľanú prílohu
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 136/2016 zo dňa 21. 6. 2016
 5. Prirastanie podielov medzi závetnými dedičmi
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 4047/2015 zo dňa 14. 6. 2016
 6. Absolútna neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zohľadnenie následkov prekročenia plnej moci splnomocnencom
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 1355/2015 zo dňa 31. 8. 2015
 7. K povinnostiam založeným tzv. rámcovou zmluvou
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 5105/2014 zo dňa 31. 5. 2016
 8. K úprave styku otca s maloletým dieťaťom
  Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 24CoP/28/2016 zo dňa 10. 8. 2016
 9. Náležitosti plnej moci na uzatvorenie záložnej zmluvy
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 1899/2014 zo dňa 31. 5. 2016
 10. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžf 69/2014 zo dňa 29. 6. 2016
 11. Ochrana osobnosti a stanoveniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy blízkym osobám obete usmrtenej pri dopravnej nehode
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 18/2016 zo dňa 22. 6. 2016
 12. K povahe trestného činu usmrtenia a posúdeniu možnosti súdu rozhodnúť o forme trestu
  Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1To/69/2016 zo dňa 6. 7. 2016
 13. Zánik trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Tdo 21/2016 zo dňa 22. 6. 2016
 14. K prípustnosti zmeny žaloby ako dispozičného úkonu žalobcu
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 279/2013 zo dňa 10. 12. 2015
 15. K povinnosti obce ako povinnej osoby poskytnúť informácie týkajúce sa nakladania s majetkom obce
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sži 30/2014 zo dňa 26. 5. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 10/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina