Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Pravo a Judikatúra
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Ako súd rozhodol v prípade požadovanej náhradu škody za rekonštrukciu cudzej nehnuteľnosti, ktorá mala byť darovaná, ale k darovaniu nakoniec bez opodstatnených dôvodov na strane „darcu“ nedošlo?

Ak je v konaní potrebné vypočuť prokuristu, bude v postavení svedka alebo strany sporu?

Zmluva o povolenom prečerpaní finančných prostriedkov je zmluvou o úvere, ktorej podstatnou náležitosťou je úrok z úveru. Postačí pre požadovanie tohto úroku, že je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach banky?

Nezaplatené výživné nie je dlhom zo škody spôsobenej trestným činom alebo nesplnením povinnosti vyplývajúcej zo zákona o rodine. Má osoba, ktorej sa má výživné plniť, postavenie poškodeného v trestnom konaní?

Ak je miesto výkonu práce dohodnuté alternatívne, je zamestnávateľ oprávnený rozhodnúť, v ktorom mieste bude zamestnanec prácu vykonávať?

Kto je pasívne legitimovaným na vydanie bezdôvodného obohatenia vzniknutého užívaním pozemku pod budovou s bytovými jednotkami? Sú to vlastníci bytových jednotiek v dome alebo spoločenstvo vlastníkov?

Ako sa posudzuje vznik zodpovednosti štátu za ujmu spôsobenú trestným stíhaním v prípade, ak trestné stíhanie skončilo postúpením veci na priestupkové konanie?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 11/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K oprávneniu veriteľa domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa bez výzvy adresovanej dlžníkovi pri vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 20 Cdo 2372/2016 zo dňa 1. 9. 2016
 2. Právna povaha výsluchu prokuristu o okolnostiach týkajúcich sa právnickej osoby v občianskom súdnom konaní
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1862/2015 zo dňa 25. 5. 2016
 3. K zisťovaniu hodnoty nehnuteľnej veci pri určovaní výšky náhrady nákladov konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 36/2016 zo dňa 29. 6. 2016
 4. K prideľovaniu práce podľa pracovnej zmluvy pri alternatívne dohodnutom mieste výkonu práce zamestnanca
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 2680/2015 zo dňa 19. 7. 2016
 5. K uznaniu dlhu pri jeho čiastočnom splnení
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 3930/2015 zo dňa 3. 3. 2016
 6. K vzniku škody pri nákladoch vynaložených na rekonštrukciu nehnuteľnosti a predpokladanom uzatvorení darovacej zmluvy
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 337/2015 zo dňa 26. 10. 2016
 7. K pasívnej legitimácii na vydanie bezdôvodného obohatenia pri užívaní pozemku pod budovou s bytovými jednotkami
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 2467/2015 zo dňa 16. 12. 2015
 8. Porušenie povinnosti oznamovať skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin ako nesprávny úradný postup
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 1008/2016 zo dňa 26. 9. 2016
 9. Nezákonné rozhodnutie v prípade uznesenia o začatí trestného stíhania skončeného postúpením veci na priestupkové konanie
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 4771/2015 zo dňa 18. 10. 2016
 10. K dojednaniu úroku z úveru vo všeobecných obchodných podmienkach pri zmluve uzatváranej so spotrebiteľom
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5Co/264/2017 zo dňa 26. 9. 2017
 11. K hodnoteniu komplikácií predlžujúcich liečenie poškodeného z hľadiska splnenia znakov ujmy, resp. ublíženia na zdraví podľa Trestného zákona
  Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 7To/68/2017 zo dňa 28. 9. 2017
 12. K možnosti zhotovenia vizuálnych záznamov poisteného a ich navrhnutie ako dôkazu v konaní o náhradu škody ako zásah do práva na ochranu osobnosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 5216/2014 zo dňa 27. 5. 2015
 13. K pomerom páchateľa potrebným pre mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby
  Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 5To/43/2017 zo dňa 2. 11. 2017
 14. K uplatneniu námietky premlčania v rozpore s dobrými mravmi
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 4776/2014 zo dňa 19. 10. 2016
 15. K postaveniu oprávneného na výživné v konaní o trestnom čine zanedbania povinnej výživy
  Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. sp. zn. 7To/11/2017 zo dňa 27. 9. 2017
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 11/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina