Právo a judikatúra v praxi
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

môže pri ponuke predaja vozidla so stočenými kilometrami dostať pokutu aj ten, kto nie je jeho vlastníkom?

Môže byť vecné bremeno cesty zriadené aj v tesnej blízkosti k vchodu do rodinného domu?

Má vyplatenie vyrovnacieho podielu zo zaniknutého BSM vplyv na zvýšenie výživného?

Právna analýza bola získaná za verejné prostriedky. Je to dôvod pre sprístupnenie informácie o tejto analýze alebo ide o ochranu obchodného tajomstva, ktorá bráni jej sprístupneniu?

Môže byť výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone práv vo verejnom záujme považované za nesprávny úradný postup?

Musí súd pri určovaní výšky príspevku nevydatej matke prihliadať na majetkové pomery otca dieťaťa?

Má na vyživovaciu povinnosť rodiča vplyv skutočnosť, že majetkové pomery dieťaťa sú lepšie, ako majetkové pomery rodiča?

Má rodič právo vedieť o ceste dieťaťa s druhým rodičom do zahraničia?

Je nepreukázanie ušlého zisku žalobcami v spore o náhradu škody dôvodom na zamietnutie žaloby?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 8/2021.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Dôležitosť nepreukázania ušlého zisku občanom voči bytovému podniku
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/188/2019 zo dňa 10. 10. 2019

2. Nárok na príspevok nevydatej matke podľa pomerov otca
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/185/2018 zo dňa 26. 11. 2019

3. Irelevantnosť vlastníctva vozidla so zmanipulovaným počítadlom prejdenej vzdialenosti
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Asan/21/2019 zo dňa 17. 10. 2019

4. Rozhodovanie senátu v iných veciach ako dôvod na jeho vylúčenie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Nc/2/2019 zo dňa 8. 10. 2019

5. Rodič má právo vedieť o ceste dieťaťa do zahraničia vrátane informácie o navštívenej krajine
Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 7CoP/48/2019 zo dňa 18. 9. 2019

6. Výberové konanie ako výkon verejnej moci a diskriminácia z dôvodu veku
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Cdo/41/2018 zo dňa 25. 9. 2019

7. K vplyvu vyplatenia vyrovnacieho podielu zo zaniknutého BSM na výšku výživného
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 6CoP/18/2020 zo dňa 29. 6. 2020

8. K odpusteniu dôvodu dedičskej nespôsobilosti poručiteľom
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 12Co/198/2018 zo dňa 8. 10. 2019

9. K uplatňovaniu práva veriteľa na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 9Co/197/2019 zo dňa 18. 6. 2020

10. Vymedzenie okamihu, v ktorom súd začne konať vo veci samej, v súvislosti s nemožnosťou zastavenia konania pre nezaplatenie súdneho poplatku
Uznesenie Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1S/140/2018 zo dňa 11. 6. 2020

11. K poskytnutiu obchodného tajomstva, ak bolo získané za verejné prostriedky a k poskytnutiu právnej analýzy, ktorá môže narušiť rovnosť strán sporu pred súdom
Rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 24S/59/2019 zo dňa 10. 6. 2020

12. Aj keď sú majetkové pomery dieťaťa lepšie, ako majetkové pomery rodiča, nemá to vplyv na vyživovaciu povinnosť
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 24CoP/192/2019 zo dňa 21. 7. 2020

13. Vecné bremeno cesty nesmie zasahovať do súkromia vlastníka pozemku; k zriadeniu vecného bremena cesty v blízkosti vchodu do domu povinného
Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 22Co/68/2018 zo dňa 28. 2. 2019

14. Prebiehajúca exekúcia na vymoženie pohľadávky bráni úspešnému uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym postupom exekútora pri jej vymáhaní
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 8Co/277/2018 zo dňa 21. 7. 2018

15. K výške výživného pre oprávneného rodiča a k nutnosti vyriešenia rozsahu vyživovacej povinnosti všetkých detí rodiča, aj keď žiada výživné len voči niektorým z nich
Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5CoP/15/2019 zo dňa 24. 4. 2019

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 8/2021 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina