Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

myslíte si, že je možné uzatvoriť zmluvu na dobu určitú neurčitého trvania? Z vybraného rozhodnutia sa dozviete názor Najvyššieho súdu SR.

Zákon ustanovuje, že právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Ako posudzovať prípad, keď sa poškodený dozvedel o nesprávnom lekárskom postupe až zo znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný so značným časovým odstupom od stabilizácie jeho zdravotného stavu?

To, že má rozhodcovská zmluva tzv. formulárový charakter, samo osebe neznamená, že nebola individuálne dojednaná. Ako tento záver k aplikácii tzv. neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách odôvodnil krajský súd?

Obžalovaný pod vplyvom alkoholu nasadol na cudzí motocykel, o ktorom sa domnieval, že je jeho. Keď si uvedomil, že motocykel nie je jeho, chcel ho vrátiť. Ide v tomto prípade o krádež alebo neoprávnené používanie motorového vozidla?

Ako má postupovať súd v prípade, ak je k späťvzatiu žaloby potrebný súhlas všetkých nerozlučných spoločníkov, ale urobili ho len niektorí z nich?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 5/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K splneniu podmienok individuálne dojednanej rozhodcovskej zmluvy so spotrebiteľom
  Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 16CoE/135/2015 zo dňa 17. 12. 2015
 2. K omylu v súvislosti s trestným činom krádeže a neoprávneným používaním cudzieho motorového vozidla
  Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5To/138/2015 zo dňa 19. 1. 2016
 3. K uzatvoreniu zmluvy na dobu určitú neurčitého trvania
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5MCdo/49/2012 zo dňa 29. 4. 2014
 4. K podmienenému súhlasu žalobcu s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania
  Uznesenie Mestského súdu v Prahe sp. zn. 91Co 188/2015 zo dňa 30. 7. 2015
 5. K materiálnym podmienkam pre vydanie rozsudku pre zmeškanie
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. IV. ÚS 3143/15 zo dňa 23. 2. 2016
 6. Podmienky pre oslobodenie obete trestnej činnosti od súdnych poplatkov
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 3076/2014 zo dňa 27. 11. 2014
 7. K začiatku plynutia premlčacej doby nároku na náhradu škody na zdraví
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. II. ÚS 2946/13 zo dňa 28. 1. 2016
 8. Porušenie zásady rovného zaobchádzania so zamestnancami pri určení odmeny za prácu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 3976/2013 zo dňa 6. 8. 2015
 9. Neunesenie dôkazného bremena v súvislosti s naplnením podmienky zodpovednosti dedičov za dlh poručiteľa
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 146/2015 zo dňa 26. 11. 2015
 10. Neprípustná porovnávacia reklama pri porovnávaní cien výrobkov v rôznych časových obdobiach
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 2000/2013 zo dňa 22. 10. 2014
 11. K nerozlučnému spoločenstvu dedičov ako účastníkov konania
  Uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 23Co/48/2014 zo dňa 21. 12. 2015
 12. Neprimeraná dĺžka trestného konania, v ktorom sa obžalovaný vzdal práva odvolania
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 4139/2013 zo dňa 17. 12. 2014
 13. K prechodu aktívnej legitimácie na nového správcu bytového domu v konaní o vymáhaní nedoplatkov
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 278/2014 zo dňa 4. 11. 2015
 14. Výpoveď príslušníka polície k spáchanému priestupku na úseku cestnej premávky vs. navršovanie vykonania ďalších dôkazov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Sžd 11/2014 zo dňa 27. 10. 2015
 15. K zníženiu náhrady trov právneho zastúpenia v súvislosti s podávaním tzv. formulárových žalôb
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 10Co/152/2015 zo dňa 28. 5. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 5/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina