Ak sa správa nezobrazuje korektne, kliknite prosím na tento odkaz

 
Pravo a Judikatúra
facebook twiter google+
Pravo a Judikatúra
 

Vážení užívatelia epi.sk,

bráni neskončené súdne konanie o určenie pravosti pohľadávky vydaniu rozhodnutia o dodatočnom dedičstve alebo je to naopak a konanie o určenie pravosti spornej pohľadávky má byť prerušené až do právoplatného rozhodnutia o novoobjavenom dedičstve? Názor a argumentáciu Najvyššieho súdu SR nájdete vo vybranom rozhodnutí.

Posúdením nutnej obrany v prípade, keď človek vystrelil cez zatvorené dvere na príslušníka špecializovaného útvaru polície, sa zaoberal český Ústavný súd. S akým výsledkom?

Pri žiadateľovi o dávku v nezamestnanosti bolo sporné, či si počas sedemročného pobytu na území Veľkej Británie zachoval také väzby na území Slovenskej republiky, z ktorých by bolo zrejmé, že za štát jeho bydliska treba stále pokladať Slovenskú republiku. Aké okolnosti v tomto prípade bral Najvyšší súd SR do úvahy?

Stáva sa každý právny nástupca platiteľa DPH zaniknutého bez likvidácie automaticky platiteľom DPH, ale môže sa ním stať len právny nástupca, ktorý aj bol zdaniteľnou osobou podľa zákona o DPH?

Patria záväzky vzniknuté zo zákona alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci do spoločného majetku manželov?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 7/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Pravo a Judikatúra
 1. K posúdeniu splnenia podmienok nutnej obrany
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 3235/15 zo dňa 26. 4. 2016
 2. Povinnosť navrhovateľa vyčerpať všetky dostupné opravné prostriedky pred podaním sťažnosti na Ústavný súd SR
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Sžo 66/2015 zo dňa 5. 4. 2016
 3. K prepusteniu policajta z dôvodu požitia alkoholu
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Sžo 87/2015 zo dňa 5. 4. 2016
 4. K pojmu „rodinný príslušník“ na účely dávok v nezamestnanosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Sžso 45/2014 zo dňa 30. 3. 2016
 5. K súbehu dedičského konania a konania o určenie pravosti spornej pohľadávky
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obo/8/2016 zo dňa 20. 4. 2016
 6. K vydaniu rozsudku pre zmeškanie bez oznámenia o posúdení návrhu na odročenie pojednávania
  Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 5Co/344/2015 zo dňa 17. 3. 2016
 7. K výnimočnému nepriznaniu náhrady trov konania a k slobodnej voľbe advokáta
  Uznesenie Krajského súdu Žilina, sp. Zn. 11Co/33/2016 zo dňa 19. 4. 2016
 8. Posudzovanie otázky vecnej ligitimácie v konaní o náhradu škody
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 358/2015 zo dňa 31. 3. 2016
 9. K ustanoveniu opatrovníka maloletému v prípade, že zákonný zástupca neobhajuje jeho záujmy
  Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 3598/14 zo dňa 21. 4. 2016
 10. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 548/2015 zo dňa 31. 3. 2016
 11. K odvodzovaniu postavenia zdaniteľnej osoby od svojho právneho predchodcu verzus odmietnutie vydania osvedčenia o registrácii pre DPH
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžf 116/2014, zo dňa 30. 3. 2016
 12. Likvidácia podielového spoluvlastníctva vzniknutého transformáciou majetku tvoriaceho súčasť spoločného majetku manželov na základe nevyvrátiteľnej domnienky vyporiadania
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3302/2013 zo dňa 25. 3. 2015
 13. Námietka premlčania v rozpore s dobrými mravmi. Uplatnenie práva na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru vs. pasivita zmluvnej strany
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 441/2013 zo dňa 31. 3. 2016
 14. Záväzky vzniknuté zo zákona alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci a spoločný majetok manželov
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 3766/2012 zo 25. 3. 2015
 15. K dôkaznému bremenu pri preukazovaní investícií zo spoločného majetku manželov do výlučného majetku jedného z manželov
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 1433/2015 zo dňa 21. 4. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 7/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina