Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

s každou pohľadávkou banky voči klientovi sú neoddeliteľne spojené špecifické povinnosti a požiadavky kladené na podnikanie bánk. Tieto požiadavky a povinnosti nevyplývajú pre banku zo zmluvy s klientom, ale priamo zo zákona. Podľa zákona môže banka postúpiť časť peňažného záväzku, s ktorou je dlžník v omeškaní. Môže však banka postúpiť pohľadávku aj na osobu, ktorá požiadavkám na podnikanie bánk nepodlieha?

Občiansky zákonník na ochranu spotrebiteľov požaduje, aby zmluva neobsahovala také dojednanie rozhodcovskej doložky, podľa ktorej by spotrebiteľ spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Je v súlade so zákonom, ak je rozhodcovská doložka uvedená vo všeobecných podmienkach poskytnutia úveru ako alternatíva s právomocou všeobecného súdu?

Najvyšší súd riešil zaujímavú otázku, či je dobromyseľná držba nehnuteľností založená na zmluve o prevode týchto nehnuteľností, ktorá ale nebola registrovaná štátnym notárstvom.

Môžu súdy v jednej veci odlišne vyjadriť mieru primeranosti zvýšenia náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia?

Aplikujú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka aj na penále v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, ktorých právnym základom je rozhodnutie prvostupňového orgánu o vyrubení poistného?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 11/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K oprávneniu banky postúpiť pohľadávku voči spotrebiteľovi tretej osobe
  Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 23Co/525/2015 zo dňa 22. 8. 2016
 2. Nemožnosť voľby iného, ako rozhodcovského súdu ako neprijateľná zmluvná podmienka v spotrebiteľskej zmluve. Cieľ a účel súdneho prieskumu rozhodcovskej doložky v exekučnom konaní.
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 21CoE/216/2016 zo dňa 4. 10. 2016
 3. Nezhoda rodičov vs. opakovaný odchod matky s dieťaťom
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. sp. zn. 11CoP/442/2016 zo dňa 28. 9. 2016
 4. Zamietnutie žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie po uplynutí 15 dňovej lehote vs. nesprávny úradný postup exekučného súdu
  Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 9Co/456/2015 zo dňa 9. 8. 2016
 5. K prednostnej aplikácií Občianskeho zákonníka v prípade spotrebiteľských zmlúv
  Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 24Co/834/2015 zo dňa 29. 6. 2016
 6. K nemožnosti žiadateľa požadovať od obce/mesta ako povinnej osoby informácie, ktoré sa musia na základe žiadosti vytvárať
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžo/55/2015 zo dňa 2. 2. 2016
 7. K nedobromyseľnej držbe pozemkov právnymi predchodcami na základe zmluvy o prevode
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 506/2015 zo dňa 26. 1. 2016
 8. K charakteru a poslaniu zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžr/84/2014 zo dňa 28. 1. 2016
 9. Premlčanie poistného
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžso/62/2014 zo dňa 16. 3. 2016
 10. Naliehavý právny záujem na určení neplatnosti úverovej zmluvy
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 251/2015 zo dňa 16. 3. 2016
 11. Nadobúdanie vlastníctva
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 MCdo 5/2013 zo dňa 31. 3. 2016
 12. K sprístupneniu informácií týkajúcich sa výkonu kontroly v podniku
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžo/72/2015 zo dňa 1. 3. 2016
 13. K povinnosti odvolacieho súdu odôvodniť zmenu výšky odškodnenia za bolesť alebo za sťaženie spoločenského uplatnenia priznanú rozsudkom súdu prvého stupňa
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 464/2015 zo dňa 25. 2. 2016
 14. K podmienkam prechodu vlastníctva na obce
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 307/2013 zo dňa 25. 2. 2016
 15. Určenie miestnej príslušnosti správcu dane
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžf/31/2015 zo dňa 5. 4. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 11/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina