Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

do posledného tohtoročného výberu rozhodnutí sme zaradili niekoľko nových rozhodnutí k bezdôvodnému obohateniu a vzniku škôd.
Dozviete sa napríklad, ako súd posudzoval prípad, keď disponent bez súhlasu samotného majiteľa účtu uhradil z prostriedkov tohto účtu svoj vlastný dlh. Ďalšie rozhodnutie rieši zisťovanie miery majetkového prospechu pre posúdenie výšky bezdôvodného obohatenia a uplatňovanie pravidla, že rozsah povinnosti vydať bezdôvodné obohatenie sa neodvíja od ujmy toho subjektu, kto bol ukrátený, ale od prospechu, ktorý nadobudol ten subjekt, ktorý sa obohatil.

Má aj ten, kto ako spotrebiteľ uzavrel zmluvu o vydaní a používaní bankovej platobnej karty, na základe ktorej čerpal peňažné prostriedky, právo na ochranu prostredníctvom zákonných ustanovení prijatých na ochranu spotrebiteľa?

Postačuje pre nariadenie neodkladného opatrenia podľa CSP dôvodné podozrenie z násilia? Ako treba postupovať v rámci prebiehajúcich konaní, keď dochádza ku stretu OSP ako starej právnej úpravy s novými procesnými kódexami? Ak si majú účastníci vzájomne vrátiť plnenia podľa zmluvy, bude táto povinnosť slnená aj vtedy, ak bola vec vrátená nie zmluvnému partnerovi, ale skutočnému vlastníkovi?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 12/2016.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K princípu viazanosti súdu inými rozhodnutiami za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie
  Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 25Co/214/2015 zo dňa 28. 9. 2016
 2. Právo majiteľa bankovej platobnej karty požívať ochranu v zmysle spotrebiteľskej právnej úpravy vo vzťahu k banke
  Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 24Co/236/2016 zo dňa 19. 10. 2016
 3. K povinnosti zmluvných strán vrátiť si vzájomné plnenia z neplatne uzatvorenej zmluvy
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 2327/2016 zo dňa 8. 8. 2016
 4. Riešenie problematiky domáceho násilia v kontexte neodkladného nariadenia
  Uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 24Co/307/2016 zo dňa 18. 10. 2016
 5. Stret OSP a nových procesnoprávnych noriem pri tzv. „živých konaniach“
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 11CoP/325/2016 zo dňa 10. 10. 2016
 6. K posúdeniu vzniku bezdôvodného obohatenia v dôsledku dispozície s prostriedkami na účte disponentom bez vedomia majiteľa bankového účtu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 3823/2015 zo dňa 1. 8. 2016
 7. K počítaniu jednoročnej lehoty pri okamžitom skončení pracovného pomeru
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1673/2015 zo dňa 17. 8. 2016
 8. K rozlišovaniu stupňov porušenia pracovnej povinnosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 3060/2015 zo dňa 17. 8. 2016
 9. K výberu práva zo zodpovednosti za vady veci
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 1847/2015 zo dňa 23. 8. 2016
 10. Subjektívne určenie začiatku plynutia premlčacej doby
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 421/2015 zo dňa 6. 9. 2016
 11. Premlčanie samostatných nárokov na náhradu škody
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 2007/2014 zo dňa 25. 8. 2016
 12. K určeniu výšky bezdôvodného obohatenia z titulu užívania pozemku nad rámec spoluvlastníckeho podielu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 4454/2015 zo dňa 1. 8. 2016
 13. Náhrada trov konania
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 3918/2015 zo dňa 25. 8. 2016
 14. K určovaniu výšky bezdôvodného obohatenia
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 4162/2015 zo dňa 1. 8. 2016
 15. Definícia pojmu „týranie“ a páchanie trestného činu „po dlhší čas“
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1Tos/106/2016 zo dňa 9. 11. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 12/2016 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina