Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

zahŕňa ručiteľský záväzok, ak ručiteľ ručí za zaplatenie peňažnej pohľadávky aj príslušenstvo spočívajúce v zákonnom úroku z omeškania?

Zamestnanec pri uzatvorení pracovnej zmluvy jej podpisom zároveň potvrdil, že bol riadne oboznámený s predpismi BOZP. Bude podpis pracovnej zmluvy s týmto vyhlásením postačovať zamestnávateľovi v prípade pracovného úrazu?

Považuje sa spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej konateľom a spoločníkom je otec, vo vzťahu k synovi za osobu blízku? Čo je rozhodujúce pre posúdenie vzťahu vzájomnej blízkosti syna a právnickej osoby, ktorej konateľom je otec?

V akej percentuálnej výške súdy stanovujú podiel na čistom príjme rodiča, ktorý by mal byť určený pre plnenie vyživovacej povinnosti?

Aké sú nároky poškodeného, ktorého pracovná spôsobilosť bola znížená následkom úrazu, avšak tento poškodený nedosahuje zárobok pre situáciu na trhu práce a nie z dôvodu zníženia jeho pracovnej spôsobilosti?

Môže byť vlastníctvo nehnuteľností prekážkou oslobodenia od platenia súdnych poplatkov?

Môže byť združeniu na ochranu spotrebiteľa, ktoré má byť už z povahy svojej činnosti spôsobilé poskytnúť spotrebiteľom ako stranám sporu dostatočnú právnu ochranu, uhradené trovy právneho zastúpenia?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 1/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K spotrebnému charakteru výživného a k podielu výživného na čistom príjme povinného rodiča
  Uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 10CoP/15/2016 zo dňa 30. 6. 2016
 2. Vlastníctvo nehnuteľnosti a oslobodenie od platenia súdnych poplatkov
  Rozhodnutie Krajského súdu Nitra sp. zn. 25Co/159/2016 zo dňa 30. 6. 2016
 3. Každý úkon a každé plnenie trov konania je treba z hľadiska účelnosti posudzovať samostatne
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 19Co/221/2016 zo dňa 30. 6. 2016
 4. Spoločnosť s ručením obmedzeným patriaca otcovi nemusí byť vo vzťahu k synovi osobou blízkou
  Uznesenie Vrchného súdu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 301/2005 zo dňa 16. 7. 2015
 5. K výkonu rozhodnutia o úprave styku s maloletými deťmi
  Rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 3CoE/35/2016 zo dňa 30. 6. 2016
 6. Zmluvná pokuta za omeškanie s vykonaním diela pri zmene predmetu diela a rozpor so zásadami poctivého obchodného styku
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 1575/2015 zo dňa 3. 5. 2016
 7. Každý úkon a každé plnenie trov konania je treba z hľadiska účelnosti posudzovať samostatne
  Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn.19/Co/221/2016 zo dňa 30. 6. 2016
 8. Kameň padajúci z miesta mimo komunikáciu a zodpovednosť za závadu v zjazdnosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 134/2014 zo dňa 26. 1. 2016
 9. Predpoklady pre zrušenie rozhodnutia súdu prvého stupňa pre vady konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 26 Cdo 2532/2015 zo dňa 20. 10. 2015
 10. Moderácia výšky nároku uplatnením dobrých mravov
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 4843/2015 zo dňa 3. 10. 2016
 11. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri zmluvnom prevode nehnuteľnej veci, ktorá nie je predmetom evidencie v katastri nehnuteľností
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 ICdo 42/2015 zo dňa 3. 2. 2016
 12. Nároky poškodeného pri nedosahovaní zárobku pre situáciu na trhu práce a nie z dôvodu poklesu pracovnej spôsobilosti následkom úrazu spôsobeného škodcom
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 31 Cdo 1278/2015 zo dňa 11. 5. 2016
 13. Rozsah ručiteľského záväzku pri ručení za zaplatenie peňažnej pohľadávky
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 3585/2015 zo dňa 30. 3. 2016
 14. Otázky súvisiace s vrátením nadmerného odpočtu
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/39/2015 zo dňa 13. 9. 2016
 15. Dôkazné bremeno zamestnávateľa ohľadom preukázania oboznámenia zamestnancov s predpismi o BOZP
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžo/70/2014 zo dňa 13. 9. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 1/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina