Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je bezvýhradne nutné prekladať všetky listinné dôkazy vyhotovené v cudzom jazyku do slovenského jazyka?

Môže byť v kúpnej zmluve dohodnuté, že v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny v stanovenom termíne sa táto zmluva ruší od samého začiatku?

V prípade tzv. drobných krádeží zákon o priestupkoch neupravuje inštitút zahladenia tak, ako to pozná Trestný zákon. Možno preto vychádzať z analogického použitia Trestného zákona vo vzťahu k zákonu o priestupkoch?  Platí argument, že ak by zahladenie priestupku nebolo možné, dostal by sa páchateľ trestného činu ako činu, ktorého protispoločenská závažnosť je vyššia oproti priestupku, z hľadiska možnosti zahladenia odsúdenia do výhodnejšieho postavenia ako osoba páchateľa priestupku?

Dochádza k opodstatnenej zmene pomerov pre úpravu výšky výživného aj samotným plynutím času?

Má Sociálna poisťovňa postavenie podnikateľa pri posudzovaní nároku zamestnávateľa voči nej?

Má byť zastavené konanie na súde, ak je stranou sporu zahraničná obchodná spoločnosť podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nechá túto  organizačnú zložku z obchodného registra vymazať?

Ako na vyporiadanie BSM vplýva nešpecifikovanie výšky záväzku, úmyselné zničenie veci patriacej do BSM alebo konanie podnikajúceho manžela, ktorým výrazne znižuje hodnotu svojho podniku?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 2/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K neexistencii úpravy zahladenia priestupku vo vzťahu k tzv. drobným krádežiam
  Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To/97/2016 zo dňa 7. 12. 2016
 2. K povinnosti súdu vypočuť maloleté deti pri rozhodovaní o prenesení miestnej príslušnosti
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 122/2015 zo dňa 6. 10. 2016
 3. K postaveniu Sociálnej poisťovne v právnych vzťahoch
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 164/2016 zo dňa 8. 12. 2016
 4. K rozvedeným manželom ako tzv. osobám blízkym
  Rozhodnutie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5Co/207/2016 zo dňa 12. 10. 2016
 5. K splneniu podmienok konania a k miestnej príslušnosti súdu po výmaze organizačnej zložky z obchodného registra
  Rozsudok Krajského súdu Žilina sp. zn. 13Cob/130/2016 zo dňa 19. 10. 2016
 6. Disparita podielov v konaní o vyporiadanie spoločného majetku manželov pri znižovaní hodnoty podniku jedným z bývalých manželov
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 1728/2014 zo dňa 26. 4. 2016
 7. K posudzovaniu splnenia podmienok skutkovej podstaty trestného činu podľa § 171 a § 172 Trestného zákona u drogovo závislých
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Tdo 79/2016 zo dňa 14. 12. 2016
 8. K rozdeleniu maloletých súrodencov pri zverení do osobnej starostlivosti
  Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 7CoP/58/2016 zo dňa 15. 12. 2016
 9. K nadobudnutiu vlastníctva vzdaním sa vlastníctva zo strany prídelcov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 MCdo 5/2013 zo dňa 31. 3. 2016
 10. Premlčanie práva veriteľa na uplatnenie tzv. straty výhody splátok podľa Občianskeho zákonníka
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 26 Cdo 3012/2015 zo dňa 2. 11. 2015
 11. Opodstatnená zmena pomerov pre úpravu výšky výživného nastáva aj samotným plynutím času
  Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 8CoP/196/2016 zo dňa 7. 12. 2016
 12. Vyporiadanie spoločného majetku manželov pri zavinenom zániku veci v dobe rozhodnutia súdu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 5655/2015 zo dňa 29. 6. 2016
 13. Konkretizácia záväzku v konaní o vyporiadanie spoločného majetku manželov
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 4642/2014 zo dňa 27. 10. 2015
 14. K platnosti právnych úkonov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 84/2014 zo dňa 25. 3. 2015
 15. K nutnosti prekladu listinných dôkazov vyhotovených v cudzom jazyku do slovenského jazyka
  Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 3 Cdo 160/2015 zo dňa 1. 6. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 2/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina