Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Aký vplyv má nadobudnutie plnoletosti dieťaťa ako oprávneného v konaní o určení výživného?

Musia byť obsahom zmluvy o spotrebiteľskom úvere údaje ako výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov? Alebo stačí, ak sú súčasťou všeobecnej amortizačnej tabuľky?

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu s alternatívnym plnením, pričom jedno z dvoch individualizovaných plnení je neurčité. Zanikne záväzok pre nemožnosť splnenia?

Ako súd rozhodoval o nároku na náhradu škody v prípade neoprávneného odberu elektriny?

Rozvádzajúci sa manželia sa dohodli, že budú naďalej spolu žiť v jednej domácnosti a spolu sa podieľať na chode domácnosti, aby rozvod čo najmenej zasiahol ich spoločné dieťa. Schopnosť ich vzájomnej dohody ohľadom riešenia bežných záležitostí bola podľa nich dôkazom, že sú s rozvodom emocionálne vysporiadaní a nie dôkazom toho, že ich vzťah nie je vážne a trvalo rozvrátený. Stotožnil sa súd s týmto ich názorom a manželstvo rozviedol?

Krajský súd vyslovil názor, že aj keď zákon výslovne nestanovuje ako podmienku pre zastavenie exekúcie súhlas oprávneného, musia všeobecné súdy na súhlas (resp. nesúhlas) oprávneného so zastavením exekúcie v prípade jej zastavenia pre nemajetnosť povinného vždy prihliadať. Ako tento názor odôvodnil?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 3/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. Zánik záväzku v zmluve s alternatívnym plnením pri neurčitosti jedného plnenia
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 784/2015 zo dňa 25. 5. 2016
 2. K podmienkam nariadenia neodkladného opatrenia vo veci výkonu rodičovských práv
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 5CoP/61/2016 zo dňa 12. 10. 2016
 3. K rozdeleniu splátok na istinu a úroky podľa amortizačnej tabuľky v zmluve o spotrebiteľskom úvere
  Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2Co/403/2016 zo dňa 12. 10. 2016
 4. Profesná spolupráca advokátov z hľadiska zaujatosti rozhodcu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 3150/2012 zo dňa 30. 9. 2014
 5. K podmienkam rozvodu manželstva
  Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 7CoP/134/2016 zo dňa 27. 10. 2016
 6. Dobrá viera ako predpoklad vydržania vlastníckeho práva pri neregistrovanej zmluve so štátom
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 5590/2015 zo dňa 26. 4. 2016
 7. K akceptovateľným nákladom na bývanie a k výške nákladov na stravu rodiča povinného k plateniu výživného
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 10CoP/43/2016 zo dňa 24. 8. 2016
 8. K dosiahnutiu plnoletosti v priebehu konania o určení výživného
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 19CoP/77/2016 zo dňa 10. 1. 2017
 9. K súhlasu oprávneného ako podmienke pre zastavenie exekúcie kvôli nemajetnosti povinného
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 2CoE/218/2016 zo dňa 25. 8. 2016
 10. K započítaniu bonusov za dochádzku a príspevkov pri narodení iných, než oprávnených detí, do príjmov rodiča povinného k výžive
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 11CoP/44/2016 zo dňa 13. 9. 2016
 11. K mimoriadnemu zníženiu trestu pri druhovej recidíve
  Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 4To/47/2016 zo dňa 7. 9. 2016
 12. K delegácii veci z dôvodu vhodnosti súdu, v obvode ktorého má bydlisko jediný dedič pri odmietnutí dedičstva ostatnými dedičmi
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Nd 367/2016 zo dňa 16. 11. 2016
 13. K rozhodovaniu o nároku na náhradu škody v prípade neoprávneného odberu elektriny
  Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 13Co/928/2015 zo dňa 28. 12. 2016
 14. Priorita prenesenia miestnej príslušnosti pred prikázaním veci z dôvodu vhodnosti
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Nd 328/2016 zo dňa 18. 10. 2016
 15. K obsahu odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu po výzve podľa § 382 Civilného sporového poriadku
  Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 317/2015-37 zo dňa 17. 8. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 3/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina