Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Súd zastavil exekučné konanie s tým, že o vymáhanom nároku už bolo právoplatne rozhodnuté v inom exekučnom konaní.  Oprávnený v odvolaní argumentoval, že exekučné konanie nemá meritum veci, o ktorom by sa rozhodovalo a nemožno v ňom teda aplikovať zásadu „res iudicata“. Je alebo nie je uznesenie súdu o neprípustnosti exekúcie ako celku rozhodnutím súdu vo veci samej?

Odsúdenej boli vyplatené nemocenské dávky, na ktoré v skutočnosti nemala nárok. Sociálna poisťovňa si uplatnila v trestnom konaní voči nej nárok na náhradu škody a žiadala, aby súd odsúdenú zaviazal k uhradeniu čiastky zodpovedajúcej výške neoprávnene vyplatených nemocenských dávok. Prečo súd tejto žiadosti nevyhovel?

Môže byť aj konsolidácia spotrebiteľských úverov posúdená ako zakázaná praktika?
Má samotné porušenie predkupného práva spoločníka k obchodnému podielu za následok neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu?

Ak trojčlenný senát zistí, že iný senát zaujal v určitej otázke odlišný názor, musí vec postúpiť veľkému senátu?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 4/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. Čo sa rozumie vecou samou v exekučnom konaní
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 3CoE/354/2016 zo dňa 16. 11. 2016
 2. K pôsobnosti vo veci nároku na vrátenie neprávom vyplatenej nemocenskej dávky
  Uznesenie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 4To/26/2016 zo dňa 12. 1. 2017
 3. Konsolidácia spotrebiteľských úverov môže byť posúdená ako zakázaná praktika
  Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 3Co/147/2016 zo dňa 10. 1. 2017
 4. Právo domáhať sa prevedenia obchodného podielu ako sankcia za porušenie predkupného práva
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obo/19/2016 zo dňa 26. 10. 2016
 5. K otázke postúpenia veci veľkému senátu v zmysle nového CSP
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 174/2016 zo dňa 10. 11. 2016
 6. Inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžr/107/2014 zo dňa 23. 11. 2016
 7. Ústavná možnosť obmedziť občanov na svojich právach
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžo/207/2015 zo dňa 8. 11. 2016
 8. Dokazovanie v správnom súdnictve
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1So/9/2015 zo dňa 16. 11. 2016
 9. Neudelenie štátneho občianstva
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo/99/2014 zo dňa 23. 11. 2016
 10. K povahe starobných dôchodkov a výsluhových dôchodkov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1So/18/2015 zo dňa 16. 11. 2016
 11. Povinnosť dôsledne objasneného zdravotného stavu formou odborných posudkov
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 So/26/2015 zo dňa 16. 11. 2016
 12. Prekážka právoplatne rozhodnutej veci a výnimky z jej uplatnenia
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžf/60/2015 zo dňa 23. 11. 2016
 13. Zistenie skutkového stavu a určenie výšky daňovej povinnosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžf/83/2014 zo dňa 30. 11. 2016
 14. K neoprávnenému zásahu do práva fyzickej osoby na ochranu pred diskrimináciou
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 405/2015 zo dňa 8. 12. 2016
 15. K zmluve o ubytovaní
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 460/2015 zo dňa 8. 12. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 4/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina