Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

možno použiť ako dôkaz nahrávku vyhotovenú bez súhlasu obvineného z priestupku, ktorý sa počas samotného nahrávania vyjadril v zmysle „tak si nahraj, koľko chceš“?

Nespokojný zákazník zadržiava motorové vozidlo dodávateľa, ktorý mu vyrobil skriňu. Vrátenie vozidla podmieňuje zaplatením ceny za opravu. Má na to právo?

Pre posúdenie včasnosti podania odvolania proti rozhodnutiu správneho orgánu je veľmi dôležitá otázka posúdenia dátumu doručenia takéhoto rozhodnutia. Najvyšší súd SR v rozhodnutí z januára 2017 konštatuje, že judikatúra Najvyššieho súdu SR nebola vo veci uplatnenia fikcie doručenia jednotná. Má teda prednosť faktické doručenie alebo fiktívne doručenie?

Ako posudzovať rozhodnutie vydané v daňovom konaní, v ktorom nie je uvedený zamestnanec správcu dane poverený na vydanie rozhodnutia a nie je k nemu pripojené poverenie pre túto osobu?

Prevažuje záujem verejnosti na získanie informácií týkajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami nad záujmom na ochrane obchodného tajomstva súkromného subjektu?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 5/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K nemožnosti použiť nahrávku vyhotovenú bez súhlasu obvineného ako dôkaz v konaní o priestupku. Základné procesné práva a povinnosti obvineného z priestupku
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžo/217/2015 zo dňa 26. 1. 2017
 2. K povinnosti správneho orgánu vyporiadať sa s tvrdeniami obvineného z priestupku pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti v obci
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžo/83/2015 zo dňa 25. 1. 2017
 3. K nariadeniu neodkladného opatrenia spočívajúceho v povinnosti vrátiť motorové vozidlo, ktorého držbu žalovaný podmieňuje neuspokojivým zhotovením skrine
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 10Co/43/2017 zo dňa 30. 3. 2017
 4. K doručovaniu písomností správnym orgánom účastníkom správneho konania
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžo/81/2015 zo dňa 25. 1. 2017
 5. Vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane ako jedna z obsahových náležitostí rozhodnutia
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/75/2015 zo dňa 26. 1. 2017
 6. Určitosť výroku rozhodnutia vo veci poskytnutia právnej ochrany pred zrejmým zásahom do pokojného stavu
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo/4/2016 zo dňa 27. 2. 2017
 7. Pre zamietnutie prístupu k informáciám nestačí určitú informáciu len formálne označiť za obchodné tajomstvo
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sži/13/2014 zo dňa 23. 3. 2016
 8. Kritériá posudzovania primeranosti dĺžky trestného konania
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 To 1/2016 zo dňa 21. 2. 2017
 9. Zbavenie sa hmotnej zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo/261/2015 zo dňa 25. 1. 2017
 10. Princíp proporcionality ako náležitosť rozhodnutia o nároku na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 192/2015 zo dňa 23. 2. 2017
 11. Náležitosti odôvodnenia rozhodnutia v daňovom konaní
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/23/2016 zo dňa 26. 1. 2017
 12. Zavinenie nie je pojmovým znakom správneho deliktu právnickej osoby
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo/68/2016 zo dňa 25. 1. 2017
 13. Správny orgán je povinný vyžadovať plnenie zákonných povinností od všetkých subjektov bez výnimky
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo/39/2016 zo dňa 25. 1. 2017
 14. K náležitostiam rozhodnutia o odňatí invalidného dôchodku a k vykonávaniu dokazovania
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1So/50/2015 zo dňa 24. 1. 2017
 15. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že uvádza údaje odrážajúce reálne plnenie
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžf/10/2015 zo dňa 23. 2. 2017
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 5/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina