Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

v súdnej praxi dlhodobo panovali pochybnosti o tom, akým spôsobom majú súdy postupovať v konaní o vyporiadanie spoločného majetku manželov, ak je predmetom vyporiadania hypotekárny dlh. V dobe rozhodovania je totiž potrebné vyporiadať celý dlh, ale súčasne nemožno presne stanoviť celkovú výšku dlhu vrátane budúceho príslušenstva. Najvyšší súd ČR vydal rozhodnutie, ktoré je zavŕšením jeho praxe k otázkam vyporiadania úrokovaných dlhov.

Ako overiť, že konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí splnil zákonnú požiadavku starostlivosti riadneho hospodára, t. j. najmä, či si pred prijatím rozhodnutia zadovážil potrebné informácie a či starostlivo zvážil možné výhody i nevýhody zamýšľaného rozhodnutia?

Do akej miery musí veriteľ vyhodnocovať pri poskytovaní úveru dostatočne s odbornou starostlivosťou schopnosť žiadateľa úveru splácať poskytnutý úver? Postačí tvrdenie, že partner má slušný príjem?

Musí byť v žalobe o určenie vlastníckeho práva výslovne uvedené, v čom žalobca vidí naliehavý právny záujem?

Prečo nemožno pri dopravnej nehode automaticky považovať za začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby na náhradu škody deň, v ktorom sa nehoda stala?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 6/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K splneniu požiadavky starostlivosti riadneho hospodára konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 5036/2015 zo dňa 26. 10. 2016
 2. K posúdeniu schopnosti dlžníka splatiť spotrebiteľský úver
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 11Co/117/2017 zo dňa 16. 5. 2017
 3. Charakter práva dieťaťa na výživné
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 2235/2016 zo dňa 3. 11. 2016
 4. K spôsobu vyporiadania úrokovaných dlhov pri BSM
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 702/2016 zo dňa 15. 6. 2016
 5. K solventnosti spoluvlastníka na zaplatenie primeranej náhrady pri prikázaní spoločnej veci do výlučného vlastníctva
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 1942/2016 zo dňa 15. 6. 2016
 6. Možnosť domáhať sa určenia vlastníckeho práva k súčasti veci, ak je vec hlavná súčasťou inej veci
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 2221/2016 zo dňa 7. 7. 2016
 7. Náhrada nákladov konania pri zmene procesných stanovísk účastníka konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 2625/2016 zo dňa 30. 11. 2016
 8. Spôsob vyjadrenia naliehavého právneho záujmu v určovacej žalobe
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 5394/2015 zo dňa 26. 1. 2016
 9. Vedomosť poškodeného o škode pri zranení spôsobenom dopravnou nehodou
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 4890/2014 zo dňa 23. 6. 2016
 10. Spornosť aktív dedičstva pri jedinom účastníkovi dedičského konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 5623/2015 zo dňa 26. 10. 2016
 11. K realizácii styku s neškolopovinným dieťaťom počas prázdnin
  Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 5CoP/23/2017 zo dňa 10. 5. 2017
 12. K spoluzodpovednosti vlastníkov bytov za škodu vzniknutú nevymáhaním pohľadávky z titulu nedoplatkov za plnenia spojené s užívaním bytu a k počiatku behu premlčacej doby nároku na náhradu škody
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13Cob/204/2016 zo dňa 31. 5. 2017
 13. K možnosti držby a vydržania medzi dedičmi
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 181/2016 zo dňa 3. 8. 2016
 14. Príjem partnera rodiča a jeho vplyv na určenie výšky výživného. Výkon trestu odňatia slobody a zníženie výživného.
  Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 19CoP/19/2017 zo dňa 18. 5. 2017
 15. Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 3Tov/1/2017 zo dňa 11. 5. 2017
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 6/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina