Pravo a Judikatúra
facebook twiter google+
Pravo a Judikatúra
 

Vážení užívatelia epi.sk,

ako sa posudzuje nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch za zásah do osobnostných práv zomrelého pri dopravnej nehode?

Obec ako žalobca a obyvatelia dotknutých obcí v petícii vyjadrili svoj nesúhlas s umiestnením prevádzky, o ktorej sa domnievali, že bude ohrozovať životné prostredie. Žiadali vykonanie postupu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ako súd odôvodnil zamietnutie tejto žaloby?

Za akých podmienok môže byť podnik vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov?

Žalobkyňa tvrdila, že zaplatenie poplatku za námietku zaujatosti jej bráni vyjadriť sa k otázke zaujatosti sudcu. Ako sa súd s týmto jej tvrdením vyporiadal?

Občianske združenie na ochranu spotrebiteľov vstúpilo do konania z vlastnej iniciatívy ešte za účinnosti OSP. Konanie pokračovalo aj po nadobudnutí účinnosti CSP. Prečo súd priznal združeniu náhradu trov konania iba do uplynutia účinnosti Občianskeho súdneho poriadku?

Je dôvodom vylúčenia sudcu z  rozhodovania veci každá útočná kritika na jeho osobu zo strany právnych zástupcov strán sporu?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 7/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Pravo a Judikatúra
 1. K právu na ochranu osobnosti zomrelej (usmrtenej) fyzickej osoby pri dopravnej nehode. Podstata a zmysel postmortálnej ochrany osobnosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 92/2015 zo dňa 22. 2. 2017
 2. K splneniu podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžf 43/2015 zo dňa 26. 1. 2017
 3. K základným kritériám pre uznanie daňového výdavku
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžf 45/2015 zo dňa 26. 1. 2017
 4. K zmyslu a úlohe fikcie/fiktívneho rozhodnutia
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžo/144/2015 zo dňa 26. 1. 2017
 5. K vyrubeniu súdneho poplatku za vznesenú námietku zaujatosti stranou alebo účastníkom konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 20XCdo/25/2015 a 20XCdo/26/2015 zo dňa 14. 12. 2016
 6. K povahe pomerov, ktoré môžu byť upravené neodkladným opatrením
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 16Cob/48/2017 zo dňa 15. 3. 2017
 7. Posudzovanie materiálnej núdze
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo/97/2016 zo dňa 27. 2. 2017
 8. K predpokladom pre zloženie plnenia do súdnej úschovy pri dôvodných pochybnostiach o osobe veriteľa
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 1629/2013 zo dňa 7. 10. 2015
 9. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžo 89/2015 zo dňa 23. 2. 2017
 10. K podmienkam aplikácie ustanovenia § 325 ods. 2 písm. e) a h) Civilného sporového poriadku
  Uznesenie Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9Co/134/2017 zo dňa 21. 3. 2017
 11. K právu na náhradu trov konania osobitného subjektu podľa ustanovenia § 95 CSP
  Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15Co/40/2017 zo dňa 9. 3. 2017
 12. Kritika sudcu ako dôvod vylúčenia z rozhodovania veci
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Nc 2/2017 zo dňa 20. 3. 2017
 13. Vyrubovacie konanie - dôkazný prostriedok, ktorý je v podstatnej skutočnosti vnútorne rozporný
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžf 15/2015 zo dňa 23. 2. 2017
 14. K započítaniu cestovných náhrad do príjmov rozhodných pre určenie výživného
  Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 3CoP/1/2017 zo dňa 7. 3. 2017
 15. K podmienkam výlučného vlastníctva podniku jedným z manželov
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 1053/2012 zo dňa 25. 3. 2015
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 7/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina