Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Podnikateľ si na základe zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí prenajal debnenie, ktoré po skončení dohodnutej doby nájmu nevrátil. Dopustil sa prečinu sprenevery?

Vedúci oddelenia na magistráte predložil na podpis primátorovi zmluvu, v ktorej bol, v rozpore s podmienkami verejnej súťaže, bod o ďalšej odmene pre vybranú spoločnosť. Takúto nevýhodnú zmluvu sami riadne neskontrolovali a primátor ju podpísal. Zodpovednosť odmietali s tým, že kontrola správnosti obsahu zmluvy bolo povinnosťou ich podriadených. Dopustili sa prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku?

Ako Najvyšší súd rozhodol o dovolaní ministersky spravodlivosti, ktorým spochybnila záver odvolacieho súdu o oslobodení obžalovaného spod obžaloby zo spáchania trestného činu podplácania?

Predmetom kúpnej zmluvy bol okrem iných nehnuteľností aj predaj spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach, pri ktorom nebolo rešpektované predkupné právo. Je takáto kúpna zmluva neplatná z dôvodu, že osoba povinná z predkupného práva neponúkla vec oprávnenej osobe, hoci to bolo jej zákonnou povinnosťou a vec predala tretej osobe?

Banka sa v zmysle podmienok vedenia bežného účtu zaviazala, že zúčtuje príkaz len vtedy, ak je na účte dostatok disponibilných peňažných prostriedkov v deň splatnosti, resp. v nasledujúcich dvoch pracovných dňoch. Ak napriek tomu príkaz zúčtuje, môže žiadať od klienta úroky z debetného zostatku?

Ak doručenka nemá právnymi predpismi vyžadované náležitosti, nemôže mať povahu verejnej listiny. Koho v takomto prípade zaťažuje dôkazné bremeno, že doručenie bolo vykonané?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 8/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K nekalej obchodnej praktike banky spočívajúcej v zúčtovaní príkazu aj napriek rozporu s dojednaním v spotrebiteľskej zmluve
  Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 25Co/527/2015 zo dňa 22. 2. 2017
 2. Nerešpektovanie zákonného predkupného práva a jeho dopad na (ne)platnosť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi povinnou a treťou osobou
  Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 26Co/457/2015 zo dňa 14. 3. 2017
 3. Vyšší vekový rozdiel medzi rodičom a dieťaťom nezakladá prekážku zverenia maloletého otcovi
  Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 11CoP/733/2015 zo dňa 30. 8. 2016
 4. Trestnoprávna zodpovednosť štatutárneho orgánu v prípade prečinu sprenevery
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1To/12/2017 zo dňa 8. 3. 2017
 5. Podmienky poskytnutia zabezpečenia prostredníctvom neodkladného opatrenia v podobe zákazu vstupu do nehnuteľnosti
  Uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 9Co/5/2017 zo dňa 28. 2. 2017
 6. Zmeny v súvislosti so Správnym súdnym poriadkom a ich dosah na zákon o katastri nehnuteľností
  Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/231/2016 zo dňa 30. 11. 2016
 7. Zásady dokazovania podľa Daňového poriadku
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžf/44/2016 zo dňa 4. 4. 2017
 8. K viazanosti právnym názorom
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 TdoV 7/2016 zo dňa 5. 4. 2017
 9. K právu domáhania sa neprijateľnosti zmluvnej podmienky
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Ndc 20/2016 zo dňa 23. 1. 2017
 10. K výkladu pojmu „dôležitý dôvod“ v súvislosti s odňatím a prikázaním veci inému súdu
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Ndt 6/2017 zo dňa 4. 4. 2017
 11. Doručenka je verejnou listinou
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 44/2016 zo dňa 23. 3. 2017
 12. Rozhodovanie o trovách konania v zmysle CSP
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 222/2016 zo dňa 23. 3. 2017
 13. Nepozornosť, či „lajdáckosť“ vrcholových manažérov pri realizácií verejnej súťaže nezbavuje ich trestnej zodpovednosti
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6To/3/2016 zo dňa 25. 1. 2017
 14. K porušeniu práva na obhajobu ako spôsobilý dovolací dôvod
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Tdo 63/2016 zo dňa 1. 3. 2017
 15. Školné na súkromnej vysokej škole a rozhodovanie v správnom súdnictve
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžo/24/2016 zo dňa 4. 4. 2017
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 8/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina