Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Otec v odvolaní proti rozhodnutiu o určení výživného argumentoval, že súd mal určiť nižšie výživné, pretože dcére dobrovoľne platí stavebné sporenie, a to v pomerne značnej výške. Prečo sa súd s názorom otca nestotožnil?

Aké skutočnosti sú právne relevantné z hľadiska posudzovania dobromyseľnosti ako podmienky oprávnenej držby vedúcej k vydržaniu vlastníckeho práva?

Môže byť postúpená pohľadávka spočívajúca v rozdiele všeobecnej hodnoty vozidla pred poškodením a po ňom od vlastníka, ktorý si nenechal havarované vozidlo opraviť?

Účastníčka konania prakticky od začiatku konania namietala nedostatok svojej pasívnej vecnej legitimácie. Keďže súd prvého stupňa ani žalobca na uvedenú námietku dlhú dobu nijako nereflektovali, bola žalovaná v konaní aktívna. Má zákonný nárok na náhradu trov konania?

Prečo nie je daňové priznanie, či už fyzickej alebo právnickej osoby, pre zhodnotenie výsledkov hospodárenia podnikateľského subjektu z hľadiska zákona o rodine smerodajné?

Považuje sa písomnosť za doručenú tzv. fikciou aj v situácii, keď súd prvého stupňa nebol na vydanie rozhodnutia vo veci miestne príslušný?

Kedy sa premlčuje právo nájomcu domáhať sa od prenajímateľa vyúčtovania zaplatených záloh na služby?

Ako sa posudzuje nárok zamestnanca voči zamestnávateľovi na náhradu škody na zdraví, ktorá vznikla v dôsledku porušenia predpisov o BOZP zamestnávateľom, pričom nejde ani o pracovný úraz ani o chorobu z povolania?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 9/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K nepriznaniu náhrady trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa
  Nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 638/2016-32 zo dňa 21. 2. 2017
 2. Dôsledok nedostatku formálnych náležitostí originálu uznesenia súdu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 1594/2016 zo dňa 6. 10. 2016
 3. K možnosti postúpenia pohľadávky na náhradu škody na havarovanom vozidle, ktoré si vlastník nenechal opraviť
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 3019/2015 zo dňa 28. 2. 2017
 4. K preukazovaniu výšky príjmov rodiča – podnikateľa a k vplyvu počtu detí na určenie výživného
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 11CoP/15/2017 zo dňa 13. 6. 2017
 5. K spôsobilosti štátnej príspevkovej organizácie dediť zo závetu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1003/2016 zo dňa 20. 2. 2017
 6. K úprave premlčacej doby pri nároku na náhradu škody dohodou účastníkov pracovnoprávnych vzťahov
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 151/2016 zo dňa 23. 2. 2017
 7. K zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi porušením predpisov o BOZP
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 3039/2015 zo dňa 7. 11. 2016
 8. Plnenie na základe absolútne neplatnej dohody o výživnom ako forma bezdôvodného obohatenia
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 2929/2016 zo dňa 19. 1. 2017
 9. Právny režim záložného práva zriadeného podľa hospodárskeho zákonníka k veci, ktorú nadobudol štát na základe odúmrti
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 3263/2016 zo dňa 25. 1. 2017
 10. Vplyv miestnej príslušnosti súdu na doručenie rozsudku účastníkovi konania tzv. fikciou doručenia
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 23 Cdo 1471/2016 zo dňa 2. 2. 2017
 11. Vznik ujmy pri fakticky prebiehajúcom trestnom stíhaní, ktoré nebolo riadne začaté
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 5292/2014 zo dňa 28. 2. 2017
 12. K vzniku nároku na odmenu advokáta v prípade, že stále prebieha vymáhanie trov právneho zastúpenia
  Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 14Co/320/2016 zo dňa 25. 4. 2017
 13. K zohľadneniu stavebného sporenia v prospech dieťaťa pri určovaní výživného
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 6CoP/4/2017 zo dňa 29. 3. 2017
 14. Dobromyseľnosť držby vyžaduje prítomnosť titulu nadobudnutia vlastníctva
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 17/2016 zo dňa 24. 4. 2017
 15. Premlčanie práva nájomcu domáhať sa vyúčtovania zálohy za služby
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 26 Cdo 3256/2015 zo dňa 18. 1. 2017
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 9/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina