Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Možno odmietnuť výpoveď pre súrodenecký pomer k poškodenému?

Môže byť neúčasť právneho zástupcu na pojednávaní hodnotená ako hrubé sťažovanie postupu súdu v prípade, keď všeobecné súdy v predvolaní účasť právneho zástupcu strany sporu na pojednávaní výslovne nevyžadujú a právny zástupca navyše koná tak, aby jeho neúčasť na pojednávaní nemala za následok obštrukcie vedúce k predlžovaniu sporu?

Môže súd zo zastúpenia povinného rodiča advokátom posudzovať majetkové pomery rodiča?

Aká je povaha zodpovednosti za škodu spôsobenú správcom konkurznej podstaty a ako na ňu vplýva úmyselné zavinenie?

Ako posudzovať začiatok plynutia objektívnej premlčacej doby nároku na náhradu škody v prípade neoprávneného odberu plynu? Ide o formu úmyselného konania a teda desaťročnú objektívnu premlčaciu dobu alebo iba o trojročnú premlčaciu dobu?

Súd uviedol, že nárok na bezdôvodné obohatenie súvisiaci s užívaním veci bez právneho dôvodu neprechádza na nového vlastníka spolu s prevodom vlastníctva k predmetnej veci. Čo je potrebné k riadnemu prevedeniu tohto nároku na nového vlastníka?

Môže byť priznaná náhrada trov konania aj právnickej osobe súkromného práva, ktorá má zamestnancov s právnickým vzdelaním a napriek tomu si zvolí zástupcu z radov advokátov?

Ako súd odôvodnil svoje rozhodnutie o tom, právne následky predloženia zmenky na zaplatenie voči priamemu zmenkovému dlžníkovi nastávajú aj doručením zmenkového platobného rozkazu s rovnopisom žaloby uvedenému dlžníkovi?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 10/2017.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. Zo zastúpenia povinného rodiča advokátom môže súd usudzovať na majetkové pomery rodiča
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 6CoP/27/2017 zo dňa 26. 7. 2017
 2. K odôvodneniu vierohodnosti dôkazu v prípade rozporu skutkových verzií prípadu
  Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 3To/80/2016 zo dňa 20. 4. 2017
 3. K prechodu nároku na bezdôvodné obohatenie za užívanie veci pri prevode vlastníctva k veci
  Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 6Co/218/2016 zo dňa 29. 3. 2017
 4. Súrodenecký pomer k poškodenému nezakladá právo odmietnuť výpoveď
  Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 10To/30/2016 zo dňa 8. 2. 2017
 5. K povahe vyhlásenia obžalovaného podľa § 257 ods. 1 písm. b) a c) Trestného poriadku vo vzťahu k poľahčujúcim okolnostiam
  Rozsudok Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23To/4/2017 zo dňa 14. 2. 2017
 6. K účelnosti vynaložených trov právneho zastúpenia
  Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 264/2016-39 zo dňa 17. 8. 2016
 7. K povinnosti oprávneného rodiča vyzdvihnúť dieťa u povinného rodiča
  Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 6CoP/1/2017 zo dňa 8. 2. 2017
 8. K nárokom majiteľa zmenky voči priamym dlžníkom pri nezaplatení splatnej zmenky
  Rozsudok Vrchného súdu v Olomouci sp. zn. 4 Cmo 23/2016 zo dňa 7. 4. 2016
 9. K uloženiu poriadkovej pokuty právnemu zástupcovi pre neúčasť na pojednávaní
  Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9Co/34/2016 zo dňa 6. 10. 2016
 10. Neoprávnený odber plynu bez uzatvorenej zmluvy a začiatok plynutia premlčacej doby
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 2904/2016 zo dňa 21. 9. 2016
 11. Povaha zodpovednosti za škodu spôsobenú správcom pri výkone jeho funkcie
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 ICdo 49/2014 zo dňa 28. 7. 2016
 12. Zodpovednosť štátu za škodu a konanie o udelení povolenia na trvalý pobyt
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 2928/2016 zo dňa 8. 11. 2016
 13. Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nesprávnym úradným postupom u osoby s nízkym vekom
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 3466/2015 zo dňa 18.10. 2016
 14. K výške zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu pre procesného nástupcu pôvodného účastníka konania
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 3945/2014 zo dňa 4. 10. 2016
 15. K určitosti dojednania o zmluvnej pokute vo väzbe na dodržanie splatnosti faktúry
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 31 Cdo 2674/2014 zo dňa 19. 10. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 10/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina