Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Dopustí sa trestného činu podvodu ten, kto použije vypožičané peniaze na iný účel, než na ten, čo uviedol veriteľovi ako účel pôžičky?

Je oprávnený z vecného bremena doživotného užívania bytu povinný platiť platby voči správcovi bytového domu, alebo je to povinnosťou vlastníka bytu?

V rámci spotrebiteľského úveru bola dojednaná úroková sadzba vo výške 39,15 % ročne, čo predstavuje viac ako 100 % oproti priemeru úrokov na trhu pri porovnateľnom úvere. Je takáto dohoda v súlade s dobrými mravmi?

Je v súlade s dobrými mravmi zmluvné dojednanie veriteľa a dlžníka, ktorým sa dlžník zaviazal uhradiť splnomocnencovi veriteľa náklady spojené s vymáhaním pohľadávky pre prípad, že neuhradí svoje dohodnuté splátky?

Je zmena bydliska rodiča dieťaťa dôvodom pre zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti dieťaťa?

Možno vydať rozsudok pre zmeškanie aj v prípade, ak nastali pochybnosti ohľadom doručenia predvolania?

Možno dohodu o zmenkovom úroku uznať za neplatnú len v časti a priznať tak časť pôvodne požadovaného úroku?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 12/2017.

 
 
podpis_sladkova
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu
  Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23To/100/2016 zo dňa 10. 1. 2017
 2. K vymedzeniu platieb, ktoré v súvislosti s užívaním bytu hradí oprávnený z vecného bremena bezplatného doživotného užívania bytu
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 5Co/156/2017 zo dňa 15. 6. 2017
 3. K výške úrokov pri poskytovaní úverov nebankovými subjektmi
  Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 13Co/188/2017 zo dňa 6. 6. 2017
 4. K styku dieťaťa s rodičom v prípade, ak ho dieťa odmieta
  Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 15CoP/22/2017 zo dňa 14. 6. 2017
 5. Zmena bydliska rodiča dieťaťa môže byť dôvodom pre zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti dieťaťa
  Uznesenie Krajský súd v Košiciach sp. zn. 7CoP/109/2017 zo dňa 14. 6. 2017
 6. K dohode o zmenkovom úroku
  Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3Co/291/2016 zo dňa 6. 7. 2017
 7. Žalovaný tvrdil, že do obálky nebolo vložené predvolanie, súd zrušil rozsudok pre zmeškanie
  Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 5Co/60/2017 zo dňa 25. 7. 2017
 8. K právu odoprieť výpoveď v prípade polorodého súrodenca
  Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23To/64/2017 zo dňa 18. 7. 2017
 9. K absolútnej neplatnosti dohody o zmluvnej výške nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky
  Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 5Co/50/2017 zo dňa 12. 7. 2017
 10. K povinnosti banky plniť z bankovej záruky
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 4752/2014 zo dňa 31. 8. 2016
 11. K pristúpeniu ďalšieho účastníka do konania pri vzniku zabezpečenia žalobou uplatneného dlhu ručením po začatí konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 5406/2014 zo dňa 30. 11. 2016
 12. K povahe zmluvného vzťahu ako spotrebiteľskej zmluvy
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Cdo 1685/2015 zo dňa 29. 11. 2016
 13. Aktívna legitimácia na uplatnenie nároku na náhradu nákladov starostlivosti o nesebestačnú osobu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 786/2016 zo dňa 30. 9. 2016
 14. Zodpovednosť za ujmu spôsobenú výkonom právomocí verejného ochrancu práv
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 30 Cdo 4118/2015 zo dňa 27. 9. 2016
 15. K písomnej forme reklamácie podľa Dohovoru CMR urobenej prostredníctvom e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu
  Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 31 Cdo 1570/2015 zo dňa 19. 10. 2016
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 12/2017 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina