Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

patrí právo na poskytnutie prostriedkov z fondov Európskej únie k základným právam a slobodám?

Právna zástupkyňa žalobcu podala námietku zaujatosti sudkyne z dôvodu, že spolu robili na právnom oddelení a mali rozdielne názory. Je takáto námietka oprávnená?

Ako sa postupuje v prípade nesprávneho alebo neúplného označenia účastníka v žalobe?

Aké skutočnosti zohľadňuje súd pri posudzovaní dovolaní, ktoré sú podávané z dôvodu nesprávneho procesného postupu súdu?

V prípade opakovaného porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím vyšetrenia dochádza k započítaniu jednotlivých porušení aj pred účinnosťou novely zákona, ktorá toto sprísnenie zaviedla. Je to v súlade s princípmi právneho štátu?

Má konajúci súd možnosť vykonať dôkazy aj bez návrhu strán sporu?

Súd uviedol, že s ohľadom na súčasné pomery, v ktorých sú texty (vrátane zmluvných) bežne pripravované prepisovaním iných textov, môže sa aj v prípade podstatnej náležitosti právneho úkonu vyskytnúť chyba v písaní spočívajúca nielen v preklepe či gramatickej chybe, ale dokonca aj v označení úplne iného katastrálneho územia. Ako toto rozhodnutie odôvodnil?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 1/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K prípustnosti dovolania v zmysle novej právnej úpravy CSP
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 83/2017 zo dňa 25. 10. 2017
 2. K dôvodu pre vyslovenie nezákonnosti územného rozhodnutia bezplatného doživotného užívania bytu
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10 Sžo 17/2016 zo dňa 25. 10. 2017
 3. Právo na poskytnutie prostriedkov z fondov Európskej únie vo svetle základných ľudských práv
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10 Sžo 90/2016 zo dňa 25. 10. 2017
 4. Nesprávnosť alebo neúplnosť označenia účastníka v žalobe – nedostatok podmienky konania vs. vada žaloby
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/219/2016 zo dňa 25. 10. 2017
 5. K prípustnosti dovolania v zmysle nového CSP
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 17/2017 zo dňa 25. 10. 2017
 6. Opakované porušovanie pravidiel cestnej premávky
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Sžo 25/2016 zo dňa 26. 10. 2017
 7. K premlčaniu nároku na bezdôvodné obohatenie vzniknutého v dôsledku neprijateľného zmluvného dojednania s nebankovým poskytovateľom úverov
  Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 3Co/58/2017 zo dňa 18. 7. 2017
 8. K nezoznámeniu sa s obsahom právneho úkonu a k chybám v zmluvách, ktoré boli pripravované prostriedkami výpočtovej technicky
  Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 7Co/182/2015 zo dňa 31. 5. 2017
 9. K pojmu „procesný postup“ vo svetle dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 173/2017 zo dňa 11. 10. 2017
 10. K povinnosti daňového subjektu preukazovať skutočnú realizáciu plnenia z dôvodu odstránenia pochybností o podvodných transakciách
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžf 26/2016 zo dňa 18. 10. 2017
 11. K vymedzeniu pojmu „miesto výkonu práce“
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/132/2016 zo dňa 25. 9. 2017
 12. K nestrannému prejednaniu sporu
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Ndz 1/2017 zo dňa 25. 10. 2017
 13. Žalobu v časti o vrátenie ceny za opravu treba právne kvalifikovať ako nárok zo zodpovednosti za vady opravy
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 78/2016 zo dňa 22. 6. 2017
 14. Možnosť konajúceho súdu vykonať dôkazy aj bez návrhu strán sporu
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 35/2016 zo dňa 27. 6. 2017
 15. Nesprávny postup súdu nemožno preniesť na ťarchu účastníka konania
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Sžso 29/2016 zo dňa 26. 10. 2017
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 01/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina