Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

V základných princípoch Civilného sporového poriadku sa nachádza pojem „ustálená rozhodovacia prax.“ Ako sa Najvyšší súd vyjadril k jeho výkladu?

Môže byť dôvodom na prikázanie sporu z dôvodu vhodnosti inému súdu to, že vedenie konania na miestne príslušnom súde je z dôvodu jeho vzdialenosti pre obe strany finančne i časovo nevýhodné?

Ako súd rozhodol v otázke prípustnosti odvolania proti rozhodnutiu o náhrade trov exekučného konania? Aké predpoklady musia nastať, aby sa mohol spotrebiteľ úspešne domáhať primeraného finančného zadosťučinenia za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa?

Ako sa Najvyšší súd vyjadril k prípustnosti dovolania z dôvodu spočívajúceho v nesprávnom právnom posúdení veci?

Sú jednorazové výdavky, napríklad na tábor alebo dioptrické okuliare pre dieťa, dôvodom pre zvyšovanie výživného?

Je pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa postačujúce, keď verejný činiteľ nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo musí aj niekomu skutočne vzniknúť škoda alebo neoprávnený prospech?

Je potrebné pri trestnom čine zvýhodňovania veriteľa brať zreteľ na formu úpadku dlžníka?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 2/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 1. K uplatneniu práva na finančné zadosťučinenie spotrebiteľa podľa § 3 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a k určeniu jeho výšky
  Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 3Co/101/2017 zo dňa 7. 12. 2017
 2. Priznanie k trestnému činu nie je poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n) Trestného zákona
  Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 3To/56/2017 zo dňa 19. 7. 2017
 3. K možnosti podania odvolania proti rozhodnutiu o trovách exekúcie podľa Civilného sporového poriadku
  Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5CoE/108/2017 zo dňa 29. 6. 2017
 4. K vplyvu jednorazových výdavkov v prospech maloletého dieťaťa na zvýšenie výživného
  Uznesenie Krajského súdu Nitra sp. zn. 12CoP/4/2017 zo dňa 7. 9. 2017
 5. K vzťahu uloženia ochranného liečenia ústavnou formou a závažnosti činu inak trestného
  Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23Tos/82/2017 zo dňa 19. 7. 2017
 6. K výkladu skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona
  Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 6To/8/2017 zo dňa 6. 9. 2017
 7. Ku kritériám pri určovaní obvyklého pobytu dieťaťa podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003
  Uznesenie Krajského súdu Nitra sp. zn. 9CoP/34/2017 zo dňa 12. 9. 2017
 8. K splneniu podmienok pre podmienečné prepustenie u recidivistov
  Uznesenie Krajského súdu Košice sp. zn. 8Tos/85/2017 zo dňa 11. 9. 2017
 9. Podmienky pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
  Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 3Tos/76/2017 zo dňa 14. 7. 2017
 10. K podstate inštitútu prikázania/delegácii veci z dôvodu vhodnosti v zmysle nového CSP
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Ndc 14/2017 zo dňa 23. 11. 2017
 11. K dokazovaniu platobnej neschopnosti dlžníka pre naplnenie objektívnej stránky trestného činu zvýhodňovania veriteľa
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Tdo 61/2016 zo dňa 27. 10. 2017
 12. Rozhodnutia Ústavného súdu ČR a Najvyššieho súdu ČR nemožno zahrnúť do pojmu „ustálená rozhodovacia prax“
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 129/2017 zo dňa 31. 10. 2017
 13. K prípustnosti dovolania z dôvodu spočívajúceho v nesprávnom právnom posúdení veci
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 5/2017 zo dňa 31. 10. 2017
 14. K otázke účastníctva v umorovacom konaní
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 139/2016 zo dňa 31. 10. 2017
 15. K otázke zákonnosti určenia primeranej náhrady za vyvlastnenie správnym orgánom
  Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10 Sžk 15/2016 zo dňa 8. 11. 2017
 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 2/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina