Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

do výberu súdnych rozhodnutí sme zaradili viacero rozhodnutí týkajúcich sa problematiky neodkladných opatrení a trov konania.

Je pri nariadení neodkladného opatrenia potrebné prihliadať aj na to, či je hodnota tvrdenej pohľadávky primeraná k hodnote vecí, ku ktorým má byt obmedzené dispozičné právo dlžníka? Je možné neodkladným opatrením dočasne riešiť rozvrh spoločného užívania motorového vozidla po rozvode? Môže súd pri poskytovaní ochrany neodkladným opatrením rozhodnúť aj o úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom?

Civilný sporový poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách odvolacieho konania v prípade, ak je odvolanie odmietnuté. Ako sa rozhoduje o trovách v tomto prípade?

K tomu, aby bolo rozhodnutie o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vykonateľné, musí byť jeho súčasťou aj projekt stavebných úprav na rozdelenie stavby?

Nastala prekážka res iudicata v prípade vymáhania nezaplateného dlhu podľa dohody o splátkach pohľadávky, ktorá bola právoplatne priznaná rozhodnutím o priestupku?

Môže prevyšovať záujem všeobecnej prevencie pri trestaní páchateľov nad záujmom individualizácie trestu a nevyhnutnými potrebami individuálnej prevýchovy?

Kedy možno pripustiť čestné vyhlásenie ako dôkaz v správnom konaní?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 3/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Neodkladné opatrenie spočívajúce v zákaze nakladať s nehnuteľnosťami
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43Cob/155/2017 zo dňa 22. 11. 2017

2. Individualizácia trestu je dôležitejšia, ako všeobecná prevencia
Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23To/73/2017 zo dňa 25. 9. 2017

3. Dlh podľa dohody o splátkach a prekážka res iudicata
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6Co/359/2015 zo dňa 27. 7. 2016

4. K dokazovaniu formou čestného vyhlásenia v správnom konaní
Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 5S/9/2016zo dňa 25. 1. 2017

5. K nároku na náhradu trov konania v prípade výšky plnenia závislej od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku
Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 10Co/191/2017 zo dňa 13. 12. 2017

6. K nároku na náhradu tzv. separátnych trov konania v súvislosti s účasťou na zmarenom pojednávaní po nadobudnutí účinnosti nových procesných kódexov
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 14CoP/59/2016 zo dňa 26. 9. 2016

7. K vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením stavby
Uznesenie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 10Co/304/2016 zo dňa 30. 3. 2017

8. K vplyvu neprávoplatne skončeného trestného stíhania pred súdom na výšku trestu v inej veci
Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23To/124/2017 zo dňa 30. 3. 2017

9. Neodkladným opatrením je možné dočasne riešiť rozvrh spoločného užívania motorového vozidla po rozvode
Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 5Co/372/2017 zo dňa 6. 12. 2017

10. Pri nariaďovaní neodkladného opatrenia súd použije výrok, ktorý najviac zodpovedá osvedčenému právu bez ohľadu na znenie § 325 ods. 2 CSP
Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 4CoP/45/2016 zo dňa 18. 7. 2016

11. K výroku rozhodnutia o nariadení neodkladného opatrenia
Rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 24CoP/41/2016zo dňa 3. 10. 2016

12. Spor o interpretáciu právnej normy
Uznesenie veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 VCdo 4/2017 zo dňa 18. 12. 2017

13. K právam mestského zastupiteľstva a primátora vo vzťahu k obchodným spoločnostiam, v ktorých má mesto majetkovú účasť
Uznesenie Krajského súdu v Trnave, sp. zn. 14S/170/2015 zo dňa 1. 12. 2017

14. K rozhodovaniu o trovách konania v prípade odmietnutia odvolania
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 12Co/209/2016 zo dňa 28. 7. 2016

15. K naplneniu skutkovej podstaty prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov
Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23To/133/2017 zo dňa 29. 1. 2018

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 3/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina