Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Je uznesenie, ktorým odvolací súd zrušil rozhodnutie súdu prvej inštancie, rozhodnutím vo veci samej?

Čo sa rozumie pod pojmom nové skutočnosti alebo dôkazy pri obnove konania?

Podľa názoru Najvyššieho súdu SR nemôže reálne existovať ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu ohľadom spôsobu určenia styku rodiča s maloletým dieťaťom. Prečo?

Odvolací súd skonštatoval, že úlohou incidenčného konania nie je opätovné preskúmavanie uplatnenej pohľadávky súdom, pretože to je úlohou správcu. Čo je teda účelom incidenčného konania?

Ako sa doručujú súdne písomnosti osobám bývajúcim v členskom štáte?

Krajský súd posudzoval, či možno nemajetkovú ujmu spôsobenú blízkej osobe obete usmrtenej pri dopravnej nehode podradiť pod nároky kryté z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ako rozhodol?

Stačí pre kvalifikáciu lymskej boreliózy ako choroby z povolania, aby existovala len určitá pravdepodobnosť, že kliešť zamestnanca uštipol počas plnenia pracovných úloh?

Ako uplatniť nárok na náhradu škody vo forme ušlého zisku, ktorá vznikla v dôsledku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti?

Kedy možno pripustiť čestné vyhlásenie ako dôkaz v správnom konaní?

Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 4/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Dôsledok kasácie prvoinštančného rozhodnutia vs. právoplatne skončená vec
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/53/2017 zo dňa 23. 11. 2017

2. K procesnej povahe nároku na náhradu trov konania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Sžo 51/2016 zo dňa 23. 11. 2017

3. K preventívnemu pôsobeniu poriadkovej pokuty na priebeh konania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Obo/11/2017 zo dňa 21. 11. 2017

4. K potrebe existencie dôvodov na obnovu konania
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/21/2016 zo dňa 30. 11. 2017

5. K určeniu spôsobu, akým sa bude realizovať styk maloletého dieťaťa s rodičom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/87/2017 zo dňa 29. 11. 2017

6. Ku kvalifikácii lymskej boreliózy ako choroby z povolania v prípade, keď nie je isté, kedy došlo k uštipnutiu infikovaným kliešťom
Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 14CoPr/11/2016 zo dňa 6. 3. 2018

7. K príslušnosti súdu na prejednanie individuálnych pracovnoprávnych sporov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Ndc/9/2017 zo dňa 29. 11. 2017

8. Účel incidenčného konania
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 3CoKR/49/2016 zo dňa 19. 4. 2017

9. Vyslovenie podozrenia opierajúceho sa o konkrétne skutočnosti nenaplňuje znaky skutkovej podstaty krivého obvinenia
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5To/93/2017 zo dňa 6. 3. 2018

10. K podmienkam uplatnenia nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia a.s. o schválení rozdelenia zisku
Rozsudok Krajského súdu Prešov sp. zn. 7Cob/7/2018 zo dňa 15. 3. 2018

11. K určeniu miestnej príslušnosti
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Nds/9/2017 zo dňa 30. 11. 2017

12. Rozsah dôkazného bremena
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 185/2017 zo dňa 8. 1. 2017

13. K doručovaniu súdnych písomností do členského štátu Európskej únie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Cdo/182/2017 zo dňa 20. 12. 2017

14. K zásahu do autorského práva spočívajúceho vo využití častí interview v inom článku
Rozsudok Krajského súdu Bratislava sp. zn. 5Co/403/2014 zo dňa 7. 3. 2018

15. Nemajetkovú ujmu spôsobenú pozostalým treba považovať za škodu na zdraví podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z.
Rozsudok Krajského súdu Nitra sp. zn. 8Co/323/2017 zo dňa 1. 3. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 4/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina