Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia uznesením zo dňa 21. marca 2018 opäť rozhodoval o kumulácii dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p. 

Veľký senát dospel k odlišnému právnemu názoru, než aký bol vyslovený v rozhodnutí 1 VCdo 2/2017, a to k názoru, že kumulácia dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p. prípustná je. Ako toto rozhodnutie veľký senát odôvodnil?

Civilný sporový poriadok nepripúšťa odvolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na prerušenie konania. Ako je to s možnosťou jeho preskúmania v dovolacom konaní?

Žalobca v právnom postavení domnelého otca nemá podľa zákona o rodine priamu možnosť zaprieť otcovstvo právneho otca. Aká je podľa súdu možnosť nápravy takéhoto nežiadúceho stavu v prípade konfliktu medzi právnym a biologickým otcom?

Aký subjekt si môže uplatňovať postavenie poškodeného v trestnom konaní, predmetom ktorého je prejednanie a rozhodovanie o daňových trestných činoch? Môže Finančné riaditeľstvo odkázať s nárokom na náhradu škody na civilný proces?

Vzťahuje sa priznané oslobodenie od súdnych poplatkov v skorších štádiách konania aj na dovolacie konanie a na výkon rozhodnutia?

Ako postupovať v prípade, ak odvolací súd svoje rozhodnutie „nečakane“ založí na odlišnom právnom závere, ktorý oprie o dôkaz, ktorý súd prvej inštancie vyhodnotil odlišne a žalovaný tak nemá možnosť namietať správnosť tohto „nového“ právneho názoru a vyjadriť sa k nemu?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 5/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. Videozáznam ako dôkaz
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Tdo 5/2017 zo dňa 19. 4. 2017

2. K rozhodnutiu súdu o trovách konania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 205/2016 zo dňa 27. 4. 2017

3. K nedostatku vysvetlenia dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/89/2017 zo dňa 22. 6. 2017

4. K neprípustnosti dovolania proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na prerušenie konania
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/35/2017 zo dňa 23. 3. 2017

5. Kumulácia dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p.
Uznesenie Veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 VCdo 1/2018 zo dňa 21. 3. 2018

6. K oprávneniu domáhať sa určenia neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov o otcovstve v civilnom konaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 224/2016 zo dňa 31. 10. 2017

7. K výkladu pojmu „porušenie práva na spravodlivý proces“ ako jeden z dovolacích dôvodov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 69/2017 zo dňa 30. 5. 2017

8. Príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti katastrálneho úradu a vznikom škody
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 208/2016 zo dňa 7. 6. 2017

9. K nemožnosti uplatňovania náhrady škody spôsobenej daňovým trestným činom v civilnom konaní
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 To 14/2016 zo dňa 15. 11. 2017

10. Porušenie práva na spravodlivý proces ako jeden z dovolacích dôvodov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 88/2017 zo dňa 30. 11. 2017

11. Rozhodnutie o oslobodení od súdneho poplatku sa nevzťahuje na celé konanie, resp. akékoľvek štádium konania (odvolacie a dovolacie konanie)
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 21/2017 zo dňa 29. 11. 2017

12. K náhrade škody spôsobenej nevydaním rozhodnutia stavebného úradu v zákonnej lehote
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 2/2017 zo dňa 30. 11. 2017

13. Rozhodovanie vylúčeným sudcom ako vada konania majúca za následok jeho zmätočnosť
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 176/2016, 2 Cdo 177/2016 zo dňa 29. 6. 2017

14. Náležité vysvetlenie otázky prechodu dôkazného bremena ako jeden z predpokladov riadneho odôvodnenia rozhodnutia
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo/30/2017 zo dňa 23. 3. 2018

15. K právu na spravodlivé súdne konanie
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 212/2016 zo dňa 29. 6. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 5/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina