Právo a judikatúra v praxi
facebook twiter google+
Právo a judikatúra v praxi
 

Vážení užívatelia epi.sk,

Má odvolací súd možnosť potvrdiť rozhodnutie okresného súdu, ak je vecné správny len výrok tohto rozhodnutia?

V návrhu na zápis do obchodného registra chýbali listiny, ktorými sa dokladá návrh na zápis zmeny sídla obchodnej spoločnosti. Súd navrhovateľa pri vytknutí nedostatkov návrhu na zápis nepoučil o povinnosti chýbajúce listiny doložiť. Prečo ani krajský súd navrhovateľovi nevyhovel?

Žalobca a jeho advokát uplatnili požiadavky na priznanie odškodnenia troma samostatnými žalobami a samostatne tak vymáhali aj vzniknuté trovy právneho zastúpenia. Prečo bol takýto postup spočívajúci v rozložení viacerých jeho čiastkových pohľadávok podľa dovolacieho súdu nesprávny?

Kedy je prípustné dovolanie proti rozhodnutiu o zabezpečovacom opatrení?

Exekučný súd zamietol návrh poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodu, že oprávnená nepreukázala, že na ňu prešla vymáhaná pohľadávka. Krajský súd toto rozhodnutie okresného súdu potvrdil. Z akých dôvodov dovolací súd rozhodol inak?

Krajský súd potvrdil, že v prípade vyporiadania podielového spoluvlastníctva k pozemkom, ktoré boli v spoluvlastníctve spoluvlastníkov neznámeho pobytu možno od žalobcov požadovať minimálne nahliadnutie do príslušnej pozemnoknižnej vložky a archívov. Čím argumentoval?


Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie zaujímavé právne otázky zo súdnych siení nájdete vo výbere súdnych rozhodnutí z databázy epi.sk >> Právo a judikatúra v praxi 6/2018.

 
 
Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny
 
Právo a judikatúra v praxi
 

1. K premlčacej dobe nároku na bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo preplatením istiny bezúročného spotrebiteľského úveru
Rozhodnutie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 5Co/383/2017 zo dňa 11. 4. 2018

2. K vplyvu zahladeného odsúdenia na rozhodovanie o treste za nový trestný čin
Uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 23 To 25/2018 zo dňa 10. 4. 2018

3. K právam veriteľa vo vzťahu k ustanoveniu o informačnej povinnosti pre prípad prekročenia bežného účtu
Rozsudok Krajského súdu Košice sp. zn. 5Co 359/2017 zo dňa 10. 4. 2018

4. K následkom pochybenia súdu spočívajúceho v neoznačení niektorých nedostatkov návrhu na zápis do obchodného registra
Uznesenie Krajského súdu Trnava sp. zn. 21Cob/52/2017 zo dňa 29. 3. 2018

5. K možnosti odvolacieho súdu potvrdiť rozhodnutie ak je vecné správny len výrok rozhodnutia okresného súdu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 9/2016 zo dňa 28. 2. 2017

6. K dobrým mravom a k omylu pri uzatváraní zmluvy s nepočujúcim, ktorému tlmočila osoba podľa jeho výberu
Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 12Co 413/2017 zo dňa 29. 3. 2018

7. Porušenie zásady zákazu zneužitia práva pri uplatnení čiastkových nárokov v samostatných konaniach
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 31/2016 zo dňa 23. 2. 2017

8. K prípustnosti dovolania - odklon od ustálenej rozhodovacej praxe
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 6/2017 zo dňa 6. 3. 2017

9. K overovaniu prevodu práv alebo povinností exekučným súdom
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 ECdo 2/2016 zo dňa 25. 1. 2017

10. K povinnosti žalobcu skúmať identitu ostatných spoluvlastníkov v pozemnoknižných vložkách a archívoch pri vyporiadaní spoluvlastníctva
Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 10Co/202/2017 zo dňa 30. 11. 2017

11. K posúdeniu bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 661/2015 zo dňa 22. 3. 2017

12. K otázke nezlučiteľnosti niektorých dovolacích dôvodov
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 203/2016 zo dňa 31. 10. 2017

13. K prípustnosti dovolania proti rozhodnutiu o návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 176/2017 zo dňa 29. 11. 2017

14. K náležitému vymedzeniu dovolacieho dôvodu, ktorým je nesprávne právne posúdenie veci v zmysle § 432 ods. 2 CSP
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Cdo 182/2017 zo dňa 29. 11. 2017

15. K odôvodňovaniu tvrdenej ujmy na právach ostatných účastníkov správneho konania v rozsudku vs. žalobná legitimácia v správnom súdnictve
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžo 55/2015 zo dňa 14. 6. 2017

 
 

Právo a judikatúra v praxi v plnom znení zasielame užívateľom EPI Právnych systémov formou emailu.

Právo a judikatúra v praxi otvoríte po kliknutí na nasledovný odkaz:


Právo a judikatúra v praxi – 6/2018 (formát: PDF).

 
   
facebook

Sledujte nás aj na Facebooku: EPI.SK

   
 
telefón
041/70 53 222
web
www.epi.sk
e-mail
objednavky@pp.sk
e-shop
www.zakon.sk
 
 
PP, Poradca podnikateľa      Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina